caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185179/055849_CAPALAC_2K-EP-Haftgrund_2,5L.png

Capalac 2K-EP-Haftgrund

Sukibtį gerinantis dvikomponentis epoksidinės dervos gruntas, skirtas kritiniams pagrindams. Antikorozinė apsauga  geležies ir plieno paviršiams. Išorės ir vidaus darbams.

Paskirtis

Sukibtį gerinantis gruntas prieš dengiant vieno ar dviejų komponentų baigiamąsias dangas ant neįgeriančių,  standžių pagrindų, tokių kaip melamino dervos, kietojo PVC, milteliniu dažymu padengtų paviršių, senų dvikomponenčių dangų, aliuminio (netinka anoduotam), cinko skardos, cinkuoto plieno, taip pat ant kitų pagrindų. Prieš dengiant, būtina patikrinti grunto sukibtį su paviršiumi. 
Antikorozinei geležies ir plieno konstrukcijų apsaugai. Netinka stogų dangoms.

Savybės

  • Labai gera sukibtis 
  • Puiki antikorozinė apsauga
  • Universalus padengimas emalėmis

Pagrindinė medžiaga

Dviejų komponentų epoksidinė derva su antikoroziniais pigmentais. Sudėtyje yra tirpiklių.

Pakuotė/indų talpa

1 kg, 10 kg skardinė-kombi-pakuotė
400 ml 2K-aerozolinis flakonas

Spalvos

  • artimas RAL 7035, šviesiai pilka

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Flakoną visada uždengti gaubteliu.

Tankis

Kombi-pakuotė: apie 1,6 g/cm3
Aerozolinis flakonas: apie 0,7 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Melamino dervos paviršiai, kietasis PVC, milteliniu dažymu padengti paviršiai, apkrovą išlaikantys seni dvikomponenčių dangų sluoksniai, geležis, plienas, aliuminis (netinka anoduotam aliuminiui), cinko skarda, cinkuoto plieno, taip pat kiti pagrindai. Prieš dengiant kitus pagrindus, būtina patikrinti grunto sukibtį su paviršiumi. 


Dėl miltelinių dažų įvairovės rekomenduojama prieš dengant patikrinti sukibtį su paviršiumi.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti  išlaikantis apkrovą, sausas, švarus, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių.

Melamino dervos paviršiai:
Nušlifuoti, nuvalyti.

Kietasis PVC:
Nuvalyti amoniakiniu vilgikliu pagal BFS-atmeną Nr. 22.

Miltelinių dažų dangos:
Nušlifuoti, nuvalyti švelniu švitriniu popieriumi arba šlifavimo tinkleliu pagal BFS atmeną Nr. 24.

Apkrovą išlaikantys dvikomponenčių dangų sluoksniai:

Nušlifuoti, nuvalyti švelniu švitriniu popieriumi arba šlifavimo tinkleliu.

Cinko skarda (lakštai) , cinkuotas plienas:
Nuvalyti amoniakiniu vilgikliu arba smėliasrove pagal BFS atmeną Nr. 5.

Aliuminis:
Nušlifuoti švitrine kempinėle, nuvalyti nitroskiedikliu arba  fosforo rūgštimi pagal BFS atmeną Nr. 6.

Geležis ir plienas:

Paruošti (nuimti rūdis) iki SA 2 ½ švarumo laipsnio (smėliasrovėmis) pagal DIN EN ISO 12944-4.

Maišymo santykis

Pagrindinė masė: kietiklis = 9 : 1 (masės dalių santykis)

Dengimo būdas

„Capalac 2K-EP-Haftgrund” gali būti dengiamas voleliu, teptuku arba purkštuvu. Kietiklį supilti į pagrindinę masę, maišyti rankiniu būdu arba lėtaeigiu maišytuvu (maks. 400 aps./min.). Perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai permaišyti, kol masė pasidaro vienalytė ir vienspalvė.  
Abiejų komoponentų temperatūra turėtų būti nuo +15°C iki +20 °C laipsnių.

Dengiant teptuku ar voleliu, medžiagos neskiesti. Dengiant purkštuvu, jei reikia, konsistencija pakoreguojama skiedžiant „Disboxid 419 Verdünner”.  Kitą sluoksnį dengti ne anksčiau kaip po 16 val., bet ne vėliau  kaip po 24 val., kitu atveju gali suprastėti sukibtis. Jei paviršius nepadengiamas per 24 val.,  prieš dengiant, „Capalac 2K-EP-Haftgrund” padengtą paviršių būtina nušlifuoti. 

Flakono paruošimas dengimui:
Prieš naudojant, flakoną mažiausiai 2 min. gerai suplakti (purtyti). Purtant turi girdėtis viduje esantys metaliniai rutuliukai.
Pašalinti saugos gaubtą skardinės apačioje. Žiedo pagalba iki fiksatoriaus ištraukti kaištį. Žiedą pasukus 360°, į skardinę išleidžiamas kietiklis. Intensyviai purtant skardinę, kietiklis įsimaišo į masę.
Purškimo atstumas iki paviršiaus turi būti 20-30 cm. Paviršius apipurkšti plonu tolygiu sluoksniu kryžmai. Kitą sluoksnį dengti ne anksčiau kaip po 16 val., bet ne vėliau  kaip po 24 val., kitu atveju gali suprastėti sukibtis. Jei paviršius nepadengiamas per 24 val.,  prieš dengiant, „Capalac 2K-EP-Haftgrund” padengtą paviršių būtina nušlifuoti. 

Sluoksnių sandara

PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Malamino dervos paviršiaividujenušlifuotiCapalac
2K-EP-Haftgrund
Capalac arba Capacryl Weiss arba Capacryl Buntlack
baltos arba
spalvotos emalės
Capalac arba Capacryl Weiss arba Capacryl Buntlack
baltos arba
spalvotos emalės
Kietasis PVCviduje/ išorėjeBFS Nr. 22
Miltelinių dažų sluoksniaividuje/ išorėjeBFS Nr. 24 
Cinko skarda,
cinkuotas plienas
viduje/ išorėjeBFS-Nr. 5
Geležis, plienasviduje/ išorėjeSA 21/2, DIN EN ISO 12944 T 4
Aliuminisviduje/ išorėjeBFS-Nr. 6
Apkrovą išlaikantys 2K seni dažų sluoksniaividuje/ išorėjenušlifuoti, nuvalyti

Sąnaudos

Apie 120–170 g/m2
Dengiant purškimo būdu, sąnaudos padidėja maždaug 30 %. Purškiant: apie 1,5 m2 /flakonas. Sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo, dengiamo sluoksnio storio ar purškimo atstumo.

Dengimo trukmė

Paruoštos medžiagos tinkamumo dengti trukmė
  • Kombi-pakuotės:
    kai temperatūra +20 °C, maždaug 8 valandos. Esant aukštesnei temperatūrai, laikas trumpėja, žemesnei - ilgėja.
  • Aerozolinis flakonas:
    kai temperatūra +20 °C, apie 2 dienas. Esant aukštesnei temperatūrai, laikas trumpėja, žemesnei - ilgėja.
Darbo metu darant ilgesnes pertraukas, iš purkštuko ventilio reikia išpurkšti visą likusią medžiagą: flakoną apversti dugnu statmenai į viršų ir spausti, kol purkštuke visiškai neliks medžiagos.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +8 °C, ne aukštesnė kaip +30 °C
Santykinis oro drėgnumas negali viršyti 80 %. Stebėti rasos taško temperatūrą.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 60 %, dulkės nelimpa po maždaug 40 min.  (purškiant iš flakono dulkės nelimpa po 10 min.). Kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 16 val., bet ne vėliau kaip po 24 val. Dengiant vėliau nei po 24 val., paviršių būtina nušlifuoti.
Esant aukštesnei temperatūrai, pvz. šviečiant saulei, džiūvimo laikas žymiai sutrumpėja. Todėl viršutinis sluoksnis turi būti dengiamas atitinkamai anksčiau arba prieš dengimą paviršių reikia nušlifuoti.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai po darbo išplaunami skiedikliu „Disboxid 419 Verdünner”.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas profesionalams.

Pagrindinė masė: 
Degūs garai ir skystis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai pažeidžia akis. Nuodinga vandens organizmams, sukelia ilgalaikį, nepalankų poveikį. Laikyti atokiau nuo karščio/ žiežirbų/ atviros ugnies/ karštų paviršių. Nerūkyti. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Talpyklą ir užpildantį įrenginį įžeminti. Naudoti nuo sprogimo apsaugotus elektrinius įrenginius/vėdinimo sistemas/apšvietimą.Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines/ apsauginius drabužius/ akių, veido apsaugą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų):  nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, odą gerai nuplauti vandeniu/ nusimaudyti. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kilus gaisrui: gesinti sausu smėliu, kitomis sausomis gaisro gesinimo priemonėmis arba alkoholiui atspariomis putomis. Produktą laikyti vėsiai, gerai vėdinamoje patalpoje. Sudėtyje yra epoksidinių junginių.

Kietiklis:
Degūs garai ir skystis. Stipriai degina odą, pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį, nepalankų poveikį. Laikyti atokiau nuo karščio/ žiežirbų/ atviros ugnies/ karštų paviršių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines/ apsauginius drabužius/ akių, veido apsaugą. Neįkvėpti dulkių, garų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Produktą laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje patalpoje.

2-K-aerozoliniai flakonai:
Labai degūs. Dirginantys. Sudėtyje yra etileno diamino.
Gali sukelti alerginę reakciją. Dirgina akis. Naudojant gali susidaryt sprogūs/ lengvai užsidegantys garų ir oro junginiai. Garai gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Naudoti tik gerai vėdinamoje aplinkoje. Darbo metu bei baigus darbus pasirūpinti nuolatiniu vėdinimu. Neįkvėpti aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones.
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Dėmesio: flakonas yra slėginis. Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip +50°C temperatūros. Fflakono (net ir tuščio) neardyti ir nedeginti.
Laikyti atokiai nuo liepsnos šaltinių, nepurkšti ant įkaitusių paviršių. Nerūkyti. Jei vėdinimas nepakankamas, gali susidaryti sprogūs garų/oro mišiniai. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamose vietose.

Priemonės, nelaimingo atsitikimo atveju:
Įkvėpus išpurškiamų dalelių, būtina kvėpuoti grynu oru.
Patekus į akis, plauti dideliu kiekiu vandens. Patekus ant odos, ją nuplauti muilu ir vandeniu.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus ir sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip dažų atliekas,  kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų. Net visiškai tuščių flakonų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, juos reikia atiduoti į  pavojingų atliekų surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam  A/j kategorijos produktui: 500 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 500 g/l LOJ.

Giscode

RE3

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomeų lapus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkrečią situaciją, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt