• youtube

Capalac GrundierWeiß

Ventiliuojantis ir izoliuojantis gruntas, skirtas medinėms konstrukcijoms paruošti, prieš dengiant vandens pagrindo arba tirpiklinėmis dengiamosiomis dangomis. Išorės darbams.

  Paskirtis

  Ventiliuojantis ir izoliuojantis gruntas, skirtas pastovių ir nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms prieš dengiant alkidiniais emaliniais dažais „Capalac Alkydharzlacken” arba  medžio dažais „Capadur Color Wetterschutz­farbe”. Naudojamas išorės darbams.

  Savybės

  • greitai džiūsta
  • gerai padengia kraštus
  • gerai dengiamoji geba 
  • labai dufuziškas
  • gerai užpildo
  • nelaša - galima dengti virš galvos
  • bekvapis

  Pagrindinė medžiaga

  alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių

  Pakuotė/indų talpa

  • Balta:
   750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   0,950 l, 2,375 l

  Spalvos

  Balta
  Spalvinama automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress" („Capalac mix") daugybe specialiųjų spalvų pagal „3D" spalvyną ir daugybe spalvų pagal kitus spalvynus.

  Prieš dengiant paviršių silpniau dengiančiomis spalvomis: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojame paviršių nugruntuoti atitinkamai nuspalvintu gruntu. Šis gruntas spalvinamas „ColorExpress″ automatinėmis spalvinimo mašinomis.

  Laikymas

  Vėsiai
  Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

  Tankis

  apie 1,2 g/cm3

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + +
  (–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Padengtos ir nepadengtos medinės konstrukcijos.
  Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas be sukibtį mažinančių dalelių.
  Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%.

  Pagrindo paruošimas

  Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti, pašalinti ištryškusius sakus. Aštrius kampus nušlifuoti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

  Apkrovą išlaikantys senų dažų sluoksniai:
  Senų dažų sluoksnius nušlifuoti ir/arba nuėsdinti šarmu. Apkrovos nelaikančius senų dažų sluoksnius pašalinti.

  Dengimo būdas

  Dengimas:
  „Capalac GrundierWeiß” yra paruoštas dengti. Prieš naudojant, gerai išmaišyti ir, jeigu reikia, atskiesti
  5-10 % sintetine derva arba bekvapiu „Caparol AF-Verdünner” skiedikliu.

  Sluoksnių sandara

  Pagrindas Naudojama Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis* Galutinis sluoksnis
  nepadengtos medinės konstrukcijos išorės darbams pagal BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund1) Capalac
  GrundierWeiß
  Alkidiniai emaliniai dažai Capalac Alkydharzlacke   arba
  medienos dažai
  Capadur Color Wetterschutzfarbe
  Alkidiniai emaliniai dažai Capalac Alkydharzlacke   arba
  medienos dažai
  Capadur Color Wetterschutzfarbe
  apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai išorės darbams nušlifuoti / nuėsdinti šarmu Capalac
  GrundierWeiß
  * Pastovių matmenų mediena: pagal BFS Nr. 18 reikia dengti du tarpinius sluoksnius.

  1) naudoti tik  spalvą keičiančio grybelio (medienos mėlynavimo) pažeistiems mediniams paviršiams

  Sąnaudos

  Apie 100 ml/m2/vienam sluoksniui.
  Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali kisti, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių.  Tisklios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Temperatūra 20°C,
  santykinis oro drėgnumas 65%
  nelimpa dulkės galima liesti
  po val. 2–3 4–5

  Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
  Jei galutinis sluoksnis dengiamas „Capacryl” arba „Capadur” produktais, paviršių džiovinti 2-3 dienas. Jei šio nurodymo nesilaikoma, grunte arba mediniame pagrinde gali susidaryti per didelis tirpiklių kiekis, o dėl to gali iškilti pūslelių.

  Įrankių plovimas

  Po darbo panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu.

  Nuorodos

  Prieš dengiant „Capalac GrundierWeiß”  būtina patikrinti izoliuojamąsias savybes (aktualu tik tuomet, kai galutinė danga yra vandens pagrindo, kaip kad  „Capacryl” ir „Capadur Color Wetterschutzfarbe”).

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Laikyti atokiai nuo atviros ugnies/ karštų paviršių. Nerūkyti. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Naudoti apsaugos priemones nuo elektrostatinių krūvių. Neįkvėpti garų, aerozolio. Imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti elektrostatinių iškrovų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad  nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų/lako atliekas, sukietėjusius - kaip statybos ir griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  ES leidžiamas ribinis lakiųjų organinių medžiagų kiekis tokiam produktui (kateg. A/g): 350 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 350 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GP02

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Alkidinė derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, alifatai, priedai.

  Išsamesni duomenys

  žr. saugos duomenų lapą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų