Capalac Elektrostatik-Additiv

Priedas, skirtas „Capalac" alkidinių emalių elektrostatiniam purškimui
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18238/020273_1_L_Capalac_Elektrostatik-Additiv.png

Paskirtis

Priedas, skirtas elektrostatiniam purškimui, didina „Capalac" alkidinės dervos dangų laidumą bei reguliuoja klampumą, išskyrus vandens emulsinių alkidinės dervos dažų.

Savybės

  • Didina laidumą
  • Sumažina paviršiaus įtempį, todėl galimas tolygesnis padengimas emaliniais dažais 
  • Pagerina apvadų ir briaunų padengimą
  • Kaip skiediklis siekiant paruošti purškimui tinkamą klampumą

Pagrindinė medžiaga

Amonio junginiai ir tirpikliai.

Pakuotė/indų talpa

1 l

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 0,87 g/cm3

Medžiagos paruošimas

Į emalinius dažus įmaišoma 10% „Capalac Elektrostatik-Additiv” priedo. Jei reikia dar pareguliuoti  klampumą, naudojamas skiediklis „Disbon 419 Verdünner”. Nenaudoti kitų skiedimo priemonių, nes taip vėl bus padidinata elektros varža.

Nuorodos

Prieš tai padengti sluoksniai turi būti visiškai išdžiūvę,  priešingu atveju gali pasireikšti ištirpimo efektas.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Sudėtyje yra ksileno (izomerų mišinys), dimetiletilamoniometil-sulfato.
Lengvai užsidegantis.
Kenksmingas įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus. Sukelia stiprius nudegimus.
Laikyti užrakintą, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti sandarioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiai nu užsidegimo šaltinių. – Nerūkyti.
Patekus į akis,  tuoj pat gerai nuplauti vandeniu ir pasitarti su gydytoju. Patekus ant odos, tuoj pat nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę. Imtis atsargumo priemonių nuo elektrostatinio krūvio. Dirbant vilkėti tinkamą apsaugančią aprangą, pirštines, apsauginius akinius /veido apsaugą. Įvykus nelaimei ar blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti produkto etiketę). Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Pakuotes su produkto likučiais atiduoti į senų emalinių dažų/ lako surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Produktui netaikoma LOJ direktyva.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma aptarti. Jeigu dengsite pagrindą, kuris neaprašytas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į „Caparol" atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija