• youtube

Capatect-Edelkratzputz K 40

Mineralinis faktūrinis tinkas kalkių ir cemento pagrindu.

  Paskirtis

  Mineralinis viršutinis tinkas. Specialiai priderintas galutiniam sluoksniui:
   „Capatect WDVS-Systeme A und B" sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose;
  ant PII + PIII skiedinių grupių apatinių tinkų pagal DIN V 18550 ir kt.

  Savybės

  • Reakcija į gaisrą:  pagal esamos „Capatect-System" sandarą nedegi ar sunkiai užsideganti medžiaga.
  • Labai pralaidus vandens garams.
  • Mažas įtempis.
  • Nekenkia aplinkai.
  • Išlaiko mechaninę apkrovą.
  • Gerai dengiamas mašinomis.
  • Hidraulinės kalkės, mineraliniai rišikliai pagal DIN 1060 ir DIN 1164.
  • Šviesai atsparus pigmentų ir užpildų granulių derinys pagal DIN 53237 ir mineraliniai užpildai.
  • Priedai, didinantys hidrofobiškumą ir gerinantys sukibtį.

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg maišai

  Spalvos

  Natūraliai balta su žėručio priemaiša.
  Spalvos pagal užsakymą.

  Blizgesio laipsnis

  Mineralų matiškumo.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė 12 mėn.

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

  µ = 10

  Gniuždomasis stiprumas

  pagal DIN EN 826: > 1,5 N/mm2

  Kietojo skiedinio tūrinis svoris

  apie 1,5 kg/dm3

  Lenkiamojo tempimo stipris

  pagal DIN EN 826: > 0,6 N/mm2

  Vandens sugerties koeficientas

  w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062

  Konsistencija

  milteliai

  Faktūra, struktūra

  raižytoji, grūdelių dydis apie 4 mm.

  Produkto numeris

  148

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Naujas gruntinis tinkas turi būti surištas ir sausas bei pašiurkštintas tinkavimo šukomis arba kitu pan. įrankiu braukant horizontaliai.
  Prastovos trukmė apie 1 d. vienam mm sluoksnio storio, nelygu oro sąlygos.
  Naudojant „Capatect-WDVS-System" sudėtinėje termoizoliacinėje sistemoje, armavimo sluoksnis, padengtas „Capatect-Armierungsputz 133", turi būti horizontaliai pašukuotas, surištas ir sausas.
  Prastovos trukmė apie 1 d. vienam mm sluoksnio storio, nelygu oro sąlygos.
  Atsižvelgiant į temperatūrą ir sugertį, pagrindą gruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".

  Dengimo būdas

  Drėgną skiedinį krėsti rankiniu būdu arba tinkavimo mašinomis ir tolygiai išlyginti ≥ 14 mm storio sluoksniu.
  Pakankamai sukietėjus, visą paviršių nesustojant subraižyti grandykle. Grūdeliai turi iškristi ir nelikti ant grandyklės. Galutinis sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm.
  Kad greta esantys paviršiai būtų padengti vienodai, dengti turi tas pats meistras, tuo pačiu įrankiu, kitaip bus matomas kiekvieno meistro savitas braižas.
  Kadangi naudojami natūralūs užpil­dai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esančius paviršius dengti tos pačios partijos medžiaga arba skirtingų partijų medžiagą prieš dengiant sumaišyti.

  Sąnaudos

  Apie 18 kg sausojo skiedinio vienam m2, dengiant 14 mm storio sluoksniu ir apie 10 mm galutinio storio. Išeiga: apie 1,4 m2  sunaudojama 25 kg maišas.
  Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, be nubyrėjimo ir suslūgimo nuostolių.
  Reikia atsižvelgti į nuokrypius, susijusius su objektu ir dengimo sąlygomis.

  Dengimo sąlygos

  Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, naujo tinko paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 7 d.
  Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos  ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus darbo įrankius iškart išplauti vandeniu.

  Medžiagos dengimas

  „Capatect-Edelkratzputz” tinkas maišomas visomis įprastomis betono maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavi­mo mašinomis, taip pat rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišytuvu įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro vienalytė. Maišymo betonmaišėmis arba rankine maišykle trukmė 3-4 min. Reikia laikytis tos pačios maišymo trukmės, nes tokia pat šlapio skiedinio konsistencija yra prielaida nepriekaištingam, tolygiam tinko paviršiui gauti.
  Vandens sąnaudos: apie 6-6,5 l vienam 25 kg maišui.
  Dengiant mašinomis, naudoti raižytajam tinkui dengti tinkamą tinkavimo mašiną.

  Mašinų įrangos pavyzdys

  Tinkavimo mašina PFT G4, rotorius/statorius D8-1,5, gali prireikti ir maišyklės.
  Svarbūs duomenys
  Tiekiamąsias žarnas, prieš pradedant reguliariai naudoti, išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu!
  Būtina laikytis mašinos gamintojų direktyvų!
  Srovės jungimas
  400 V trifazė srovė/ 32 A (srovės skirs­tytuvas su FI apsauginiu jungikliu)
  Vandens prijungimas
  Žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai ma­šinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar
  Vandens sąnaudos
  Apie 420 l/val. Norima konsistencija nustatoma vandens armatūros ventiliu.
  Tiekimo žarnos
  Vidaus skersmuo Ø 35 mm, po 13,3 m
  Tiekimo nuotolis
  Apie 30 m (galima padaryti optimalų, priklau­somai nuo objekto ir temperatūros)
  Purkštuvas
  Smulkaus tinko purkštuvas, purkštuko skersmuo: 16 mm
   
  Nuoroda
  Vandens sąnaudos, ypač nuspalvintiems tinkams, gali būti nevienodos. Kiekvienam maišui sunaudoti tokį pat vandens kiekį, nes antraip skirsis faktūra ir spalva.

  Įvadas

  Kol tinkas džiūsta, pastolius nuo lietaus apdengti statybiniu brezentu.
  „Capatect-Edelkratz­putz” tinkas netinka horizon­taliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
  Naudojant, laikytis DIN V 18550, taip pat DIN 18350, VOB, C dalies nuorodų.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė. Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

  Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Pavojų simboliai: Xi Dirginanti.
  Sudėtyje yra cemento.
  Žr. saugos duomenis.

  Giscode

  ZP1

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų