caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187741/056485_Disboxid_920_PHS-Grund_N.png

Disboxid 920 PHS-Grund N

Mažo klampumo, specialios receptūros 2 komponentų epoksidinė derva drėgmei jautriems pagrindams gruntuoti prieš dengiant „Disboxid Parkhaus-Systemen OS 11 a+b Neu", „OS 13 Neu", ir „OS 8I+OS 8III" sistemas.

Paskirtis

Pagrindams, kuriuos, padengus „Disboxid Parkhaus-System OS 11a+b Neu",
„OS 8I+OS 8III" sistemomis, iš apačios gali veikti drėgmė.

Savybės

 • Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą.
 • Žemo klampumo.
 • Gerai įsiskverbia.
 • Sutvirtina pagrindą.
 • Atspari šalčiui ir tirpsmo vandens druskai.
 • Naudojama drėgmei jautriems pagrindams gruntuoti.
 • Kaip rišiklis EP skiediniams.
 • Atitinka  standartų:  DIN   EN   1504 - 2   ir   DIN   V   18026   „Betoninių  paviršių    apsaugos   sistemų"  reikalavimus.

Pagrindinė medžiaga

Mažo klampumo, specialios receptūros 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal „Deutsche Bauchemie".

Pakuotė/indų talpa

 • 25 kg pakuotė (masė 18,75 kg skardinė statinaitė, kietiklis 6,25 kg skardinis kibiras)
 • 720 kg pakuotė (masė 180 kg (3x) statinė, kietiklis 180 kg, statinė (1x)

Spalvos

Skaidri.
Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Dėl organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamos naudoti 24 mėn. Kai temperatūra žemesnė, produktą, prieš jį dengiant, palaikyti apie 20°C.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Kietumas pagal Shore (A/D)

D apie 80

Gniuždomasis stiprumas

> 70 N/mm2

Lenkiamojo tempimo stipris

30 N/mm2 kaip skiedinys

Įvadas

Žr. „Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11 a+b Neu" , „Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu" arba „Disboxid Parkhaus-System OS 8" sistemų techninę informaciją.

Maišymo santykis

Pagrindinė masė: kietiklis = 3:1 dalys.

Ekspertizė

 • 1-1105: Bandymo aktas „OS 11a Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1106: Bandymo aktas „UV OS 11a Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1107: Bandymo aktas „UV OS 11b Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1108: Bandymo aktas „UV OS 11b Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1095: Bandymo aktas „OS 13 Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1232: Bandymo aktas OS 8 I, Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1234: Bandymo aktas „OS 8 III", Polimerų institutas, Flersheimas
 • 1-1109: Drėkimo iš apačios bandymas, Polimerų institutas, Flersheimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
Pagrindinė masė: gali sukelti alergiją, susilietus su oda. Dirgina akis ir odą. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neįkvėpti garų, aerozolių.
Vengti patekimo ant odos. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Dirbant vilkėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugos priemones.
Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikytis gamintojo nurodymų (žr. saugos duomenis).
Kietiklis: stipriai nudegina. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga įkvėpus, prarijus ir susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neįkvėpti garų, aerozolių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti etiketę). Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Laikyti užrakintą, saugoti nuo vaikų. Dirbant vilkėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugines priemones.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Medžiagos likučius (masę su kietikliu) palikti sukietėti ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/j) leidžiamas LOJ kiekis: 550 g/l (2007)/ 500 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 150 g/l lakiųjų organinių junginių.

Giscode

RE 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 13813
Standartas EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.

EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
2 dalis: Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nusako reikalavimus paviršių apsaugos metodams.

Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.
Naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt