Disboxid 923 PHS-Deckschicht N

Pigmentinė, elastinga 2 komponentų epoksidinė derva viršutiniam sluoksniui, naudojant „Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11 a+b Neu" sistemas.

Paskirtis

Viršutinis sluoksnis, naudojant „Disboxid Parkhaus-System OS 11a +b Neu" sistemas.

Savybės

  • Atspari atmosferos veiksniams.
  • Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą.
  • Uždengia plyšius.
  • Atspari šalčiui ir tirpsmo vandens druskoms.
  • Atitinka standartų:DIN EN 1504-2 ir DIN 18026 „Betoninių paviršių apsaugos sistemų" reikalavimus.

Pagrindinė medžiaga

Elastinga 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal „Deutsche Bauchemie".

Pakuotė/indų talpa

32,5 kg pakuotė (masė 26 kg skardinė statinaitė, kietiklis 6,5 kg skardinis kibiras)

Spalvos

Žvyro pilkumo.
Ypatingos spalvos pagal užklausimą.

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Dėl organinių dažiklių (pvz. kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz. dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Ant paviršiaus dėl trynimo gali susidaryti įbrėžimai. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Blizgesio laipsnis

Blizgi.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimta gamintojo pakuotė tinkama naudoti 1 m. Kai temperatūra žemesnė, produktą, prieš dengiant, palaikyti apie 20°C.

Tankis

apie 1,45 g/cm3

Kietumas pagal Shore (A/D)

apie D 78

Įvadas

Žr. „Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11 a+b Neu"  sistemų techninę informaciją.

Maišymo santykis

Pagrindinė masė: kietiklis = 4:1 dalys 

Ekspertizė

  • 1-1105: Bandymo aktas „OS 11a Neu" Polimerų institutas, Flersheimas
  • 1-1107: Bandymo aktas „OS 11b Neu" Polimerų institutas, Flersheimas

Valymas ir priežiūra

Laikytis bendrųjų valymo nuorodų ir patarimų, kaip prižiūrėti „Disbon" grindis. Dėl specifinių priežiūros rekomendacijų kreiptis į „Caparol" klientų aptarnavimo centrą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.

Pagrindinė masė: degi. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda. Dirgina akis ir odą. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos.
Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones. Dirbant vilkėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikytis gamintojo nurodymų (pateiktų saugos duomenyse).
Kietiklis: nudegina. Gali sukelti alergiją įkvėpus. Kenksminga įkvėpus, prarijus ir susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti užrakintą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Nelaimingo atsitikimo atvejui arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę). Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Dirbant vilkėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugos priemones.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Medžiagos likučius (masę su kietikliu) palikti sukietėti ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/j) leidžiamas LOJ kiekis: 550 g/l (2007)/ 500 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 230 g/l lakiųjų organinių junginių.

Giscode

RE 2

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 13813
Standartas EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
2 dalis: Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nusako reikalavimus paviršių apsaugos metodams.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.
Naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt