• youtube

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

Pigmentinis, negelsvėjantis, tąsiai elastingas 2 komponentų poliuretanas „Disboxid Parkhaus-Systeme UV OS“ sistemoms padengti galutine danga.

  Paskirtis

  „Disboxid Parkhaus-Systeme UV OS" sistemoms padengti galutine danga.

  Savybės

  • Atsparus atmosferos veiksniams.
  • Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą.
  • Negelsvėja.
  • Atsparus šalčiui ir druskoms.
  • Atsparus UV spinduliams.
  • Atitinka DIN EN 1504-2 ir DIN V 18026: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" reikalavimus.

  Pagrindinė medžiaga

  Tąsiai elastingas 2 komponentų poliuretanas.

  Pakuotė/indų talpa

  32,5 kg (masė: 25,35 kg skardinės statinaitės, kietiklis: 7,15 kg skardiniai kibirai).

  Spalvos

  Žvyro pilkumo.
  Ypatingos spalvos pagal užsakymą.
  Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Dėl šlifavimo apkrovos gali susibraižyti paviršius. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

  Blizgesio laipsnis

  Šilko matiškumo.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 1 metus. Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 20°C.

  Tankis

  apie 1,45 g/cm3

  Kietųjų dalelių kiekis

  apie 84 %

  Maišymo santykis

  Pagrindinė masė: kietiklis = 78:22

  Sluoksnių sandara

  Žr. „Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11 a+b Neu" sistemų techninę informaciją.

  Ekspertizė

  • 1-1106: Bandymo aktas „UV OS 11a Neu"
     Polimerų institutas, Flersheimas
  • 1-1108: Bandymo aktas „UV OS 11b Neu"
     Polimerų institutas, Flersheimas

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
  Pagrindinė masė: degi. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
  Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į gruntą. Dirbant mūvėti tinkamas pirštines.  Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
  Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.
  Sudėtyje yra bis-(1,2,2,6,6 pentametil-piperidil)sebacato, metil-(1,2,2,6,6 pentametil-piperidil)sebacato, heksahidrometilo ftalio rūgšties anhidrido. Gali sukelti alergiją.
  Kietiklis: degi. Dirgina kvėpavimo takus. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
  Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
  Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Dirbant mūvėti tinkamas pirštines. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Indus laikyti sandariai uždarytus gerai vėdinamoje vietoje.
  Kietiklis ir dengti paruoštos dengimo medžiagos gali dirginti odą, kvėpavimo takus ir sukelti alergiją.
  Dirbant ir po darbo pasirūpinti gera ventiliacija. Neįkvėpti garų. Nepurkšti. Šia medžiaga negali dengti alergiški žmonės ir linkusieji sirgti kvėpavimo takų ligomis. Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojo nurodymų saugos duomenų lapuose.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indus su likučiais atiduoti į senų emalių surinkimo vietas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame gaminyje (Kateg. A/j) leidžiamas LOJ kiekis: 550 g/l (2007)/ 500 g/l (2010).  Šiame gaminyje yra iki 270 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

  Giscode

  PU 50

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.
  Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

  CE ženklinimas

  EN 13813
  Standartas EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
  EN 1504-2
  „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
  2 dalis: Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nusako reikalavimus paviršių apsaugos metodams.
  Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.
  Naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Fax: 8 5 2639283
  El. paštas:info@caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų