caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187754/056498_Disbocret_715_PCC_I-Feinmoertel.png

Disbocret 715 PCC I-Feinmörtel

Plastiku modifikuotas, cementu surištas remonto skiedinys. Važiuojamosios dalies, horizontaliems betono paviršiams, kuriuos veikia dinamiška apkrova, reprofiliuoti ir išlyginti.

Paskirtis

Giliems trūkumams arba išlaužoms reprofiliuoti ir horizontalių pagrindų gradientams  išlyginti, pvz., požeminiuose garažuose ( naudojant PCCI).
Trūkumams reprofiliuoti ir betono dangai paaukštinti.

Savybės

 • Lengvai paruošiamas ir gerai dengiamas.
 • Mažas vandens ir cemento kiekis (V/C).
 • Mažina CO2 ir drėgmės įsiskverbimą.
 • Saugo nuo korozijos.
 • Atsparus šalčiui ir tirpstančiai druskai.
 • Atsparus šarmams, bitumui ir vandeniui.
 • Mažai suslūgsta ir mažo įtempio.
 • Vidui ir išorei.
 • Sluoksnio storis 10-40 mm, stambiausias grūdelis: 4 mm.
 • Atitinka RiLi SIB, M2 skiedinių klasę.
 • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus, konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.

Patikrinta kartu su „Disbocret® 713 PCC-Haftbrücke" kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC, ZTV-ING. Pateikiamas techninis liudijimas.

Pagrindinė medžiaga

Dviejų komponentų, plastiku modifikuotas cemento skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

 • Sausasis skiedinys:
  40 kg maišai, 18 m3 silosai (iki 32 t talpos)
 • Užmaišymo skystis:
  25 l plastikiniai kanistrai, 1.000 l konteineriai

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėn. chromo kiekis nedidelis.

Piltinis tankis

apie 1.800 kg/m3

Didžiausias grūdelių dydis

4 mm

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 2.300 kg/m3

Kietojo skiedinio savybės

(vidutinės reikšmės po 28 dienų)
Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris: apie 2.150 kg/m3
Atsparumas spaudimui: apie 50 N/mm2
Atsparumas lenkimui: apie 10 N/mm2
Atsparumas pleišėjimui: > 2,0 N/mm2
Dinamiškumo E modulis: apie 38.000 N/mm2

Tinkami pagrindai

Normalusis ir sunkusis betonas.
Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais.
Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų); jis nulyginamas taip, kad skiedinys gerai prikibtų.
Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60°. Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 713 PCC Haftbrücke" kaip antikorozinė danga pagal gamintojo instrukcijas.
Betonas dengiamas „Disbocret®713 PCC Haftbrücke" kaip sukibtį gerinantis  šlamas pagal gamintojo instrukcijas. Paskiausiai dar drėgnas sukibtį gerinantis šlamas padengiamas stambiagrūdžiu skiediniu.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotas „Disbocret ®716 PCC-Anmachflüssigkeit" užmaišymo skysčio kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3–5  minutes, kol skiedinys pasidarys vienalytis.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinysUžmaišymo skystis
1 masės dalis
40 kg maišas
0,09 masės dalie
sapie 3,7 l skysčio

Dengimo būdas

Smulkiagrūdis skiedinys dengiamas specialiu įrankiu, pvz., mente, glaistykle arba trintuve ant drėgno sukibtį gerinančio šlamo sutankinant, prireikus išlyginama.
Specialiomis priemonėms saugoti, kad dėl saulės spindulių, aukštos temperatūros ir skersvėjų poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai. Reikia turėti pagalbinius klojinius pagal pripažintas technikos taisykles.

Sluoksnio storis

Mažiausias 10 mm, didžiausias 40 mm. Storesnis sluoksnis gaunamas, dengiant daugiau sluoksnių.

Sąnaudos

Sausojo skiedinio apie 2,0 kg/mm/m2

Dengimo trukmė

Esant + 20°C, dengiama apie 60 min.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1094   Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, naudojimo sritis PCC I, P 4161/05-265, Polimerų institutas, Flersheimas
 • 4-1095   Siloso gaminių naudojimo bandymas, Polimerų institutas, Flersheimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali stipriai pakenkti akims. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai nuplauti  vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius, antveidį. Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir ardymo atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 1504-3 „Produktai ir sistemos betoninių konstrukcijų apsaugai ir remontui - 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas" nusako keliamus reikalavimus remonto produktams.
Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės, taip pat jį galima rasti atitinkamoje CE ženklinimo atmenoje, žr. internete www.caparol.de
Produktą naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas