caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/103341/038598_Klebe-_und_Armierungsmasse_131.png

Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL

Mineralinis klijavimo ir armavimo skiedinys su organiniais (EPS) lengvaisiais priedais.

Paskirtis

Labai ekonomiškas mineralinis lengvasis skiedinys klijuoti ir armavimo sluoksniams dengti „Capatect WDVS-Systeme A und B" šiltinimo sistemose, 5-10 mm storio sluoksniams.

Savybės

  • Labai lengvai dengiamas
  • Labai mažos sąnaudos
  • Geras valkšnumas
  • Reakcija į gaisrą: nedegus
  • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN V 18550
  • Labai pralaidus vandens garams

Pakuotė/indų talpa

15 kg maišai, 500 kg vienkartiniai konteineriai, 600 kg didieji maišai, 600 kg konteineriai, 4,0 t silosai

Spalvos

Natūraliai balta

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė 12 mėn.

Piltinis tankis

apie 0,9 kg/dm3

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ ≤ 10

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN 1062-3

Produkto numeris

131 SL

Įvadas

Prieš dengiant faktūrinio tinko sluoksnį, atsižvelgiant į oro sąlygas,  gebą sugerti ir naudotą viršutinį tinką, armavimo sluoksnį nugruntuoti „Putzgrund 610".

Nuo lietaus ir džiūstant pastolius apdengti pastolių tinkleliu. Laikytis DIN V 18550, taip pat DIN 18350, VOB C dalies nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas arba neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs,
sausi ir išlaikantys apkrovą. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat skiedinio šiurkštus.

Pažeistus, atsisluoksniavusius dažų ir faktūrinių tinkų sluoksnius, kiek įmanoma, visiškai pašalinti. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Stipriai sugeriančius, birius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti, pvz., „Sylitol-Konzentrat 111".

Medžiagos paruošimas

„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL"  dengiamas betono maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavimo mašinomis, taip pat rankiniu būdu: maišomas galingu, lėtaeigiu maišy­tuvu, įpylus švaraus, šalto vandens, kol masė pasidaro be gumulų. Apie 3 min. palikti bręsti ir dar kartą trumpai pamaišyti. Esant reikalui, konsistencija po brandini­mo nustatoma įpilant atitinkamą kiekį vandens.
Vandens sąnaudos apie 6–6,5 l vienam maišui (15 kg). 

Rankiniu būdu užmaišytos medžiagos tvermės trukmė apie 2-2,5  val., nelygu atmosferos sąlygos. Medžiagą tiekiant mašinomis, žarnose ji gali būti iki 60 minučių. Sukietėjusios medžiagos jo­kiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Sąnaudos

Klijavimas
Apie 3,0 -3,5 kg/m2 

Armavimas

1 mm storio sluoksniui apie 0,9 kg/m2.

Pateikti duomenys yra apytikri; reikia atsižvelgti į nuokrypius, sąlygotus objekto ir dengimo.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiško išdžiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio: 1 mm storio sluoksniui išdžiūti prireikia 1 d.
„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL" džiūsta veikiama hidratacijos
ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL" skiedinys dengiamas įprastinėmis tinkavimo mašinomis:
1) betono maišykle „Berö Calypso 15" su standartiniu dozavimo arba mai­šymo velenu ir tiekiamuoju siurbliu „Berö Speedy 15” su sraigtine dalimi, našumas 1/1.
2) maišymo siurbliu, pvz., PUTZKNECHT S48.3 arba PFT G4 ( ½ našumas).

Svarbūs duomenys

Būtina laikytis mašinos gamintojų nuorodų!

Srovės jungimas

400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirs­tytuvas su FI apsauginiu jungikliu).

Vandens prijungimas

žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai ma­šinai vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 bar.

Vandens sąnaudos

Apie 270 l/val. (1 prietaiso tipas).
Apie 540 l/val. (2 prietaiso tipas).
Norima konsistencija nustatoma vandens armatūros ventiliu.

Tiekimo žarnos

Įvadinė žarna, viduje Ø 35 mm, po 13,3 m;
galinė žarna, viduje Ø 25 mm, 10,0 m.

Tiekimo nuotolis

Apie 36 m (galima padaryti optimalų, priklau­somai nuo objekto ir temperatūros).

Purkštuvas

Purkštukas 8-12 mm.

Tiekiamąsias žarnas, prieš pradedant reguliariai jas naudoti, išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu!
Nutraukus darbą, tiekiamosios žarnos neplikti saulėje, pakuotę su medžiaga apdengti, pvz., plėvele, pistoletą ir purkštuką laikyti vandenyje. Nuolaika iki 30 min., kol bus tęsiamas darbas, antraip medžiaga žarnoje gali sukietėti.
Prieš pertrauką, esant atvirai sistemai (maišyklė + tiekiamasis siurblys), iš tiekiamojo siurblio pašalinti medžiagą, kad vėl įjungus nesusidarytų medžiagos tunelis. Jei to nesilaikoma, prieš įjungiant mašiną (esant išjungtai mašinai) padaryti medžiagą tinkamą dengti.
Išsamesnė informacija, žr. „Purškimo technologijos vadovas".

Armavimo sluoksnis

(rankiniu būdu arba mašinomis)
Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisius kraštų apsaugą, taip pat įstrižai armavus fasadų angų kampuose, armavimo masė dengiama per tinklelio plotį ir su ne mažesne kaip 10 cm užlaida įspaudžiamas „Capatect-Gewebe 650/110” tinklelis, paviršius lygiai nuglaistomas.
Atkreipti dėmesį, kad įterptą armavimo tinkelį apgaubtų skiedinys, ir jis būtų viršutiniame armavimo sluoksnio trečdalyje.
Medžiagą dengti tolygaus storio sluoksniu, nuo 5 mm iki 10 mm.
Armuojant „Capatect-MW-Fassadendännplatte 033", sluoksnio storis turi būti iki 7 mm.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Klijuojama visu paviršiumi rumbų ir taškų metodu. Klijavimo paviršius turi būti > 40%. Priklausomai nuo naudojamos sistemos ir klijavimo metodo (pvz., mašinomis), klijavimo paviršius gali kisti. Laikytis šiltinimo sistemos dengimo direktyvų ir atitinkamos sistemos liudijimo.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis.

Giscode

ZP1

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas