• youtube

Dupa-Haftgrund

Aukštos kokybės, sukibtį gerinantys, pagrindą sutvirtinantys gruntavimo dažai išorės paviršiams

  Paskirtis

  Sukibtį gerinantys, pagrindą sutvirtinantys balti gruntavimo dažai, skirti kreidinantiems, tačiau apkrovą išlaikantiems senų dažų sluoksniams, taip pat nubeicuotiems paviršiams, kaip pagrindas prieš dengiant viršutiniu „Duparol” sluoksniu. Skirti išorės darbams.
  Galima naudoti ir kitas galutines dangas, tik prieš tai reikia patikrinti produktų tarpusavio suderinamumą.
  Netinka dengti ant polistireno putplasčio plokščių ir šiltinimo sistemose, kuriose naudojamos polistireno plokštės. 

  Savybės

  Be tirpiklių, gerina sukibtį, sutvirtina kreidinančius, bet apkrovą išlaikančius senus dažų sluoksnius.

  Pagrindinė medžiaga

  Polimerizuota derva

  Pakuotė/indų talpa

  10 l

  Spalvos

  Balta
  „Dupa-Haftgrund” gruntiniai dažai nuspalvinami gamykloje.

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai

  Papildomi produktai

  • Duparol
  • Duparol-W

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir pakankamai sukietėję. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Įvairių pagrindų tinkamumas ir jų paruošimas išdėstytas mūsų techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų apdorojimas”, prašome laikytis ten pateiktų nurodymų.

  Dengimo būdas

  Dengiama tirpikliams atspariais teptukais arba voleliais.

  Skiedimas

  Skiesti tik „Dupa-grund” gruntu.

  Sluoksnių sandara

  Dengiant stipriai įgeriančius pagrindus, skiesti iki 20 % gruntu „Dupa-grund”. Tankius, neįgeriančius pagrindus skiesti iki 10 %.

  Sąnaudos

  180 – 220 ml/m dengiant lygius paviršius, priklausomai nuo pagrindo savybių. Dengiant šiurkščius paviršius, sąnaudos atitinkamai didesnės. 

  Dengimo sąlygos

  Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant:
  jei pagrindas sausas ir neapšalęs, galima dengti ir esant minusinei temperatūrai.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima  apdoroti po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas aukštesnis, džiūvimo trukmė ilgėja.

  Įrankiai

  Siekiant išlaikyti optimalų grunto poveikį, jį dengti reikia tik su tirpikliams atspariais teptukais arba voleliais.

  Įrankių plovimas

  Darbo įrankius plauti nitroskiedikliu.

  Nuorodos

  „Dupa-Haftgrund” nesuderinami su kitomis medžiagomis, taip pat ir su „Duparol ir „Duparol-W”, todėl produkto negalima maišyti.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Labai degūs garai ir skystis. Stipriai pažeidžia akis. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigulį. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo karščio, liepsnos, atviros ugnies šaltinių ir karštų paviršių. Nerūkyti. Naudoti apsaugos priemones nuo elektrostatinių krūvių. Neįkvėpti dulkių, dūmų, garų, aerozolio. Suagoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų ar lako atliekos, sausi – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Leistinas LOJ kiekis tokiam produktui (kat. A/h) - 750  g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 750 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GP05

  Išsamesni duomenys

  Išsamesnė informacija - saugos duomenų lapuose.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konstultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija Nr. 606
 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų