FungiGrund

Pelėsiniais grybais ar dumbliagrybiais apneštiems paviršiams, taip pat pažeistiems vidaus ir išorės įgeriantiems pagrindams gruntuoti.

Paskirtis

Vandeninis mikrobiocidas, skirtas pelėsiniais grybais ar dumbliagrybiais apneštiems paviršiams, taip pat pažeistiems vidaus ir išorės įgeriantiems porėtiems pagrindams. Naudojamas kaip paruošiamasis sluoksnis prieš dengiant kitomis dangomis.
Produkto tipas: PT  10 Statybinių medžiagų konservantai (pagal reglamentą 528/2012/EU, Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo)

Savybės

  • Vandens pagrindu.
  • Gerai įsiskverbia dėl katijoninės technologijos.
  • Difuziškas ir pasižymi sorbcija.

Pagrindinė medžiaga

Katijoninė sintetinė dispersija.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Spalvos

Skaidrus

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,02 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk.

Dėl tinkamumo dengti ant įvairių pagrindų ir jų reikiamo išankstinio paruošimo, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas". Pelėsių apnašas nuo vidaus paviršių nuvalyti drėgnuoju būdu, laikantis visų šalyje galiojančių teisės normų (pvz., Biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo). Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuo išorės paviršių pašalinti smėliasrove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Vijoklinių augalų žiedadulkes nuvalyti mechaniškai arba nudeginti ugnimi.

Skiedimas

Dengti tik neskiestą.

Sluoksnių sandara

Neskiestą produktą užgriebiant už dar drėgno ploto, iki visiško pagrindo įsotinimo įtrinti šepečiu, plokščiuoju šepečiu arba teptuku. Nugruntavus ant paviršiaus neturi susidaryti uždarų porų blizgios plėvelės.

Sąnaudos

Apie 150-200 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo įgerties. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra
Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Teptukas arba šepetys.

Nuorodos

„FungiGrund" nėra tinkamas produktas dengti vandens apkrovos veikiamus horizontalius paviršius.

Suderinamumas su kitomis medžiagomis

„FungiGrund" negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sukelia ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. Saugoti nuo vaikų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dengiant ir džiūstant pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę. Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrą.

Sudėtyje yra: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 220-239-6) (3:1) mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučius atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam produktui (kat. A/h) ES nustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis -  30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 15 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

GISCODE:BSW20
(senas M-GF01F)

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservantai (metil-/ benzizotiazolinonas).

Biocidinės veikliosios medžiagos: 4,0 g/l benzil-C8-18-alkildimetilchloridas (CAS Nr. 63449-41-2); 0,5 g/l  oktilizotiazolinonas (CAS Nr. 26530-20-1).

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.
Reg.-Nr. BAuA: N-24781

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų pruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt