• youtube
Produktai | Vidaus apdailai | Gruntas | Skaidrus gruntas tirpikl... | Caparol Tiefgrund TB

Tiefgrund TB

Tirpiklinis specialusis išorės ir vidaus gruntas

  Paskirtis

  Specialusis, išdžiūvęs bespalvis gruntas išorės ir vidaus paviršiams. Specialiai gipsiniams paviršiams. Seniems, biriems tinkų paviršiams, nuplautiems arba mechaniškai nuvalytiems senų dažų sluoksniams, makulatūros arba klijų likučių užterštiems pagrindams gruntuoti ir sutvirtinti.
  Netinka išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms su polistireno izoliacija ir tinkams, į kurių sudėtį įeina polistireno.
  Nenaudoti patalpose, kuriose sandėliuojami arba gaminami maisto produktai.

  Savybės

  Sutvirtina pagrindą, gerai įsiskverbia, difuziškas ir sugeriantis, atsparus šarmams, išdžiūvęs bespalvis.

  Pagrindinė medžiaga

  Akrilinė derva, ištirpinta vaitspirite.

  Pakuotė/indų talpa

  1 l, 5 l, 10 l ir 25 l

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 0,8 g/cm³

  Nuorodos

  Paskirtis remiantis technine informacija Nr. 606:
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363. 3 sk. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

  Skiedimas

  Prireikus, skiesti tik vaitspiritu.

  Sluoksnių sandara

  Paprastai dengiama neatskiedus. Sudūlėjusius, akytus tinkus dengti du kartus, pirmajam sluoksniui dar neišdžiūvus. Silpnai sugeriančius  pagrindus dengti atskiedus iki 20% vaitspirito. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

  Sąnaudos

  Nelygu pagrindo geba sugerti ir skiedimo laipsnis, sunaudojama
  150 – 300 ml/m2.
  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti,  padengus bandomąjį plotą objekte.

  Dengimo sąlygos

  Jei pagrindas sausas ir neapledėjęs, galima dengti ir esant šalčiams.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dengti ne anksčiau kaip po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.

  Įrankiai

  „Tiefgrund TB" galima dengti teptuku, voleliu gerai įtrinant. Purkšti specialiais beoriais purkštuvais. Nenaudoti slėginių purkštuvų.
   
  Purškimas beoriu purkštuvu
  Purškimo kampas: 60°
  Purkštukas: 0,029״
  Purškimo slėgis: 50 -60 bar

  Įrankių plovimas

  Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vaitspiritu arba teptukų valikliu. 

  Nuorodos

  Nenaudoti tose srityse, kurioms keliami dideli higienos normos reikalavimai, jei negalima skirti pakankamai laiko išdžiūti. „Tiefgrund TB" naudojant patalpose, atsiranda būdingas tirpiklio kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Kai keliami dideli higienos normos reikalavimai, naudoti „AmphiSilan-Putzfestiger" (žr. techninę informaciją Nr. 670), kuris yra be aromatinių junginių ir silpno kvapo.
  „Tiefgrund TB" nemaišyti su kitais produktais.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Tik profesionaliam naudojimui. Degūs skysčiai ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo ugnies, karštų paviršių. Nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose arba lauke. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų liekanas, sukietėjusius, kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/h): 750 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 730 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GF03

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato derva, alifatiniai junginiai, aromatiniai junginiai, glikolio eteris.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caprol.lt   www.caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Informacija

 • Vidaus ir išorės gruntų brošiūra
  • Spausdinti
  • Į viršų