caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185057/055811_CAPALAC_GrundierWeiss_2,5L.png

Capalac GrundierWeiß

Ventiliuojantis ir izoliuojantis gruntas, skirtas medinėms konstrukcijoms paruošti, prieš dengiant vandens pagrindo arba tirpiklinėmis dengiamosiomis dangomis. Išorės darbams.

Paskirtis

Ventiliuojantis ir izoliuojantis gruntas, skirtas pastovių ir nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms prieš dengiant alkidiniais emaliniais dažais „Capalac Alkydharzlacken” arba  medžio dažais „Capadur Color Wetterschutz­farbe”. Naudojamas išorės darbams.

Savybės

 • greitai džiūsta
 • gerai padengia kraštus
 • gerai dengiamoji geba 
 • labai dufuziškas
 • gerai užpildo
 • nelaša - galima dengti virš galvos
 • bekvapis

Pagrindinė medžiaga

alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių

Pakuotė/indų talpa

 • Balta:
  750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  0,950 l, 2,375 l

Spalvos

Balta
Spalvinama automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress" („Capalac mix") daugybe specialiųjų spalvų pagal „3D" spalvyną ir daugybe spalvų pagal kitus spalvynus.

Prieš dengiant paviršių silpniau dengiančiomis spalvomis: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojame paviršių nugruntuoti atitinkamai nuspalvintu gruntu. Šis gruntas spalvinamas „ColorExpress″ automatinėmis spalvinimo mašinomis.

Laikymas

Vėsiai
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Padengtos ir nepadengtos medinės konstrukcijos.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas be sukibtį mažinančių dalelių.
Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%.

Pagrindo paruošimas

Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti, pašalinti ištryškusius sakus. Aštrius kampus nušlifuoti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

Apkrovą išlaikantys senų dažų sluoksniai:
Senų dažų sluoksnius nušlifuoti ir/arba nuėsdinti šarmu. Apkrovos nelaikančius senų dažų sluoksnius pašalinti.

Dengimo būdas

Dengimas:
„Capalac GrundierWeiß” yra paruoštas dengti. Prieš naudojant, gerai išmaišyti ir, jeigu reikia, atskiesti
5-10 % sintetine derva arba bekvapiu „Caparol AF-Verdünner” skiedikliu.

Sluoksnių sandara

PagrindasNaudojamaPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisGalutinis sluoksnis
nepadengtos medinės konstrukcijosišorės darbamspagal BFS Nr. 18Capalac Holz-Imprägniergrund1)Capalac
GrundierWeiß
Alkidiniai emaliniai dažai Capalac Alkydharzlacke   arba
medienos dažai
Capadur Color Wetterschutzfarbe
Alkidiniai emaliniai dažai Capalac Alkydharzlacke   arba
medienos dažai
Capadur Color Wetterschutzfarbe
apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniaiišorės darbamsnušlifuoti / nuėsdinti šarmuCapalac
GrundierWeiß
Pastovių matmenų mediena: pagal BFS Nr. 18 reikia dengti du tarpinius sluoksnius.

1) naudoti tik  spalvą keičiančio grybelio (medienos mėlynavimo) pažeistiems mediniams paviršiams

Sąnaudos

Apie 100 ml/m2/vienam sluoksniui.
Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali kisti, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių.  Tisklios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Temperatūra 20°C,
santykinis oro drėgnumas 65%
nelimpa dulkėsgalima liesti
po val.2–34–5

Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Jei galutinis sluoksnis dengiamas „Capacryl” arba „Capadur” produktais, paviršių džiovinti 2-3 dienas. Jei šio nurodymo nesilaikoma, grunte arba mediniame pagrinde gali susidaryti per didelis tirpiklių kiekis, o dėl to gali iškilti pūslelių.

Įrankių plovimas

Po darbo panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu.

Nuorodos

Prieš dengiant „Capalac GrundierWeiß”  būtina patikrinti izoliuojamąsias savybes (aktualu tik tuomet, kai galutinė danga yra vandens pagrindo, kaip kad  „Capacryl” ir „Capadur Color Wetterschutzfarbe”).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Laikyti atokiai nuo atviros ugnies/ karštų paviršių. Nerūkyti. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Naudoti apsaugos priemones nuo elektrostatinių krūvių. Neįkvėpti garų, aerozolio. Imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti elektrostatinių iškrovų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad  nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų/lako atliekas, sukietėjusius - kaip statybos ir griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES leidžiamas ribinis lakiųjų organinių medžiagų kiekis tokiam produktui (kateg. A/g): 350 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 350 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, alifatai, priedai.

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Latvijos universiteto biblioteka, Ryga

Latvijos nacionalinis dailės muziejus