caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/122737/043106_Capatect_Haftmortel_fein.LT_LT.png

Capatect Haftmörtel fein

Mineralinis sausasis skiedinys klijuoti ir padengti
armuotą apatinį tinką dengiant „Capatect MF-, LS-
Fassadendämmplatten" plokštes naudojant
„Capatect Minera-Line" termoizoliacinę sistemą.

Paskirtis

„Capatect Haftmörtel fein" yra mineralinis klijuojamasis cemento ir kalkių skiedinys „Capatect MF-, LS-Dämmsystem" šiltinimo sistemoms.  Patikrinta pagal ETAG 004.

Savybės

 • Labai gerai dengiamas.
 • Dengiamas rankiniu būdu ir mašinomis.
 • Nedegus.
 • Su mineraliniais rišikliais.
 • Pagerintas sintetine derva.
 • Labai gerai pralaidus vandens garams.
 • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas.
 • Patikrintas pagal ÖNORM B6121.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai (42 pakuotės = 1050 kg/paletė)

Spalvos

Pilka

Laikymas

Laikyti sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje, kaip cementą.

Techniniai duomenys

 • Sukimbamasis stipris >= 0,08 N/mm2.
 • Įgertis <= 0,5 kg/m3.
 • Pralaidumas vandens garams µ <= 50.
 • Tankis 1360 kg/m3.
 • Didž. grūdelis 1,2 mm.
 • Šviežio skiedinio tankis 1680 kg/m3.
 • Konsistencija: milteliai.

Produkto numeris

Artikulo Nr.    Pakuotė

0845 0025    25 kg maišai

0845 0802    800 kg vienkartiniai konteineriai

0845 4000    4 t konteineriai

0845 8000    8 t konteineriai

Tinkami pagrindai

Netinkuotas ir mineraliniu tinku nutinkuotas mūras. Organinius dažus būtina pašalinti.  Apkrovą išlaikantys, mineraliniai dažų sluoksniai pašiurkštinami, kad pagerėtų sukibtis.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti išlaikantis apkrovą, švarus, be atpleišėjusių ir sukibtį mažinančių dalelių. Pažeistus, atsisluoksniavusius mineralinių dažų sluoksnius arba faktūrinį tinką reikia pašalinti.  Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti tinkama medžiaga sulig paviršiumi. Birius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki  tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Primalon Tiefgrund LF".

Sąnaudos

Klijavimas: apie 6 kg/m3
Armavimas, kai nominalusis sluoksnio storis 5 mm: apie 7,5 kg/m2.
Faktiškos sąnaudos priklauso nuo daugelio veiksnių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama rankiniu būdu padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Negalima dengti, kai temperatūra (statinio, medžiagos ir oro) žemesnė kaip +5°C, taip pat spiginant saulei, lyjant lietui, kai nenaudojama apsaugos priemonių, tvyrant rūkui arba esant žemesnei temperatūrai už rasos tašką. Padengus, šių sąlygų reikia laikytis ne trumpiau kaip 2 d.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, išdžiūsta maždaug per 2-3 d. Ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, gali džiūti ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu.

Dengimas

Fasadinių izoliacinių plokščių klijavimas: kaip klijuoti „Capatect PS-Fassadenplatten" plokštes, priklauso nuo pagrindo ir gali būti klijuojamos rumbų ir taškų metodu arba visu paviršiumi, rankiniu būdu arba mašinomis (žr. „Capatect" dengimo instrukciją arba ISTS dengimo direktyvą). Klijuojamajame sluoksnyje galima išlyginti iki +/- 1 cm nelygumus. Klojant mineralinių plaušų izoliacines plokštes, prieš klijuojant rumbų ir taškų metodu, pirmiausia paspaudžiant padengiamas plonas masės sluoksnis.
„Capatect LS-Fassadendämmplatten" plokščių klijavimas:
„Capatect LS-
Fassadendämmplatten" plokštės klijuojamos visu paviršiumi. Klijai padengiami ant pagrindo ir išlyginami dantytąja mente (dantys 10 mm). Padengtoji izoliacinės plokštės pusė glaudžiama prie sienos. Klijuojant visu paviršiumi sąnaudos gali padidėti, nelygu pagrindo savybės. Izoliacinės plokštės kloti nuo apačios į viršų perrišos būdu ir gerai prispausti. Saugoti, kad klijuojamosios masės nepatektų į plokščių sandūras. Kloti pagal vedlinę ir svambalą.

Išlyginamojo sluoksnio dengimas:
esančias izoliacinių plokščių pralankas išlyginti padengus „Capatect Haftmörtel fein" išlyginamąjį sluoksnį.

Armuoto apatinio tinko dengimas
: prie langų išėmų ir briaunų pritaisius kampų apsaugą, taip pat įstrižai armavus langų angų kampus, „Capatect Haftmörtel fein" dengiamas maždaug  per tinklelio juostos plotį. „Capatect Glasgewebe" įspaudžiamas su ne mažesne kaip 10 cm užlaida ir dar kartą nuglaistoma „Capatect Haftmörtel fein" užgriebiant už dar drėgno ploto, kad būtų padengtas visas tinklelio paviršius. Nominalusis sluoksnio storis 5 mm,  „Capatect Glasgewebe" sudaro vieną trečdalį bendrojo sluoksnio storio.
Be norminių nuostatų ir ISTS dengimo direktyvų, galioja „Capatect" dengimo instrukcija „Wärmedämm-Verbundsysteme und Zubehör".

Siekiant išvengti lietaus poveikio, kol džiūsta, apdengiama brezentu. Apdengti taip pat rekomenduojame nuo stipraus vėjo ir saulės spindulių.

Medžiagos paruošimas

Į kibirą įpilti apie 6 l vandens ir kruopščiai maišant maišytuvu (iki 400 apsis./min.) pamažu suberti visą pakuotės turinį. Maišyti ne trumpiau kaip 5 min., kol masė pasidarys vienalytė. Palikti bręsti 10 min. ir dar kartą trumpai išmaišyti. Medžiagą galima sumaišyti ir tinkamomis nepertraukiamo veikimo maišyklėmis arba tinkavimo mašinomis.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sudėtyje yra cemento.

Dirgina akis, kvėpavimo takus, susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Mūvėti tinkamas pirštines. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

Nedidelis kiekis chromatų pagal direktyvą 2003/53/ES. Įmaišius chromatus mažinančių priedų, ribinė reikšmė išlieka iki 6 mėn. (žr. pagaminimo datą, partijos numerį).

Atliekų tvarkymas

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, gruntą arba vandens telkinius. Nešvarias pakuotes sutvarkyti kaip produktą.
31 409 (pagal ÖNORM S 2100)

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

17 09 03
WGK 1, mažai kenksminga vandens organizmams.
Žr. www.capatect.at, saugos duomenų lapus.
Tik profesionaliam naudojimui.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt  
www.caparol.lt