caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/178915/053947_Disbothan_449_PU-Deckschicht_12kg_NL.png

Disbothan 449 PU-Deckschicht

Pigmentuota, labai tampri, nuo oro drėgmės kietėjanti, 1 komponento poliuretaninė danga balkonams, terasoms ir atviroms galerijoms. Su tirpikliais.

Paskirtis

Naujai padengti betoną, cemento ir kietojo asfalto išlyginamąją dangą balkonuose, terasose ir atvirose galerijose.
Standžioms ir tamprioms senoms dangoms lauke atnaujinti.
Galutinė danga ant „Disboroof 412 Dachschicht" stogo dažų vandens nutekėjimo vietose, kur didelė stovinčio vandens tikimybė.

Savybės

  • Atspari ilgalaikėms drėgmės apkrovoms
  • Atspari atmosferos veiksniams ir UV spinduliams
  • Labai atspari chemikalams
  • Uždengia plyšius

 

Pagrindinė medžiaga

1 komponento poliuretanas, kietėjantis veikiant oro drėgmei, su tirpikliais.

Pakuotė/ indų talpa

6 kg, 12 kg skardinis kibiras

Spalvos

Žvyro pilkumo, šviesiai pilka.
Ypatingos spalvos pagal užsakymą.
Galima spalvinti pagal „FloorColor plus" spalvyną. Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva, bet medžiagos funkcinėms savybėms tai įtakos neturi.

Blizgesio laipsnis

Blizgūs.

Laikymas

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 6 mėnesius. Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 200C.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 68 µm/100 g/m2

Kietumas pagal Shore (A/D)

95/35 pagal DIN 53505

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 230 % pagal DIN EN ISO 527

Tinkami pagrindai

Betonas, cemento ir kietojo asfalto išlyginamoji danga, taip pat standūs ir tamprūs sluoksniai.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, turi būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių.
Patikrinama, ar cementinės, sintetine medžiaga pagerintos išlyginamosios masės dera su šia medžiaga. Padengiamas bandomasis plotas.
Pagrindo paviršiaus sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą. (Betono ir cementinės išlyginamosios dangos turi neviršyti 4 % masės). Pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės. Kietojo asfalto išlyginamosios dangos kietumas turi būti ne žemesnės kaip IC 40 klasės ir pateiktomis temperatūros sąlygomis ir veikiant mechaninėms apkrovoms turi nesideformuoti.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas specialiomis priemonėmis pvz., šratasvaide arba frezomis paruošiamas taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus.
Visiškai pašalinami 1 komponento seni dažai ir atšokusios 2 komponentų dangos.
Neatšokę standūs 2 komponentų sluoksniai nuvalomi, nušlifuojami arba nugruntuojami „Disbon 481 EP-Uniprimer". Neatšokę tamprūs sluoksniai nuvalomi.
Nuoroda: kad būtų nustatyta, ar medžiaga limpa prie poliesterio sluoksnių ir prieš dengiant, reikia padengti bandomąjį plotą.
Paruoštoje kietojo asfalto išlyginamojoje dangoje priemaišų turi būti matoma ne mažiau kaip 75%.
Pagrindo išdaužos ir trūkumai sulig paviršiumi užtaisomi „Disbocret-PCC-Mörtel" arba „Disboxid EP-Mörtel".

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti. Prieš dengiant, kruopščiai išmaišyti. Tik prieš gruntuojant, skiedžiama iki 5-10 %. Skiedžiama tik „Disbocolor 499 Verdünner". Naudojant kitokius skiediklius, gali prie paviršiaus imti lipti. Indus visiškai ištuštinti, nes ant likučių susidaro tvirta plėvelė. Sureagavusios, sutirštėjusios medžiagos skiesti skiedikliu negalima.

Dengimo būdas

Priklausomai nuo naudojimo būdo dengiama mente, moheriniu voleliu arba tirpikliams atspariu trumpaplaukiu voleliu.

Sluoksnių sandara

Gruntavimas
Normaliai sugeriantys mineraliniai pagrindai
Gruntuoti „Disbothan 449 PU-Deckschicht", įmaišius 5-10 % masės „Disbocolor 499 Verdünner". Medžiagą dengti plonu sluoksniu ir išlyginti moheriniu voleliu.
Šiurkštūs, stipriai porėti mineraliniai pagrindai
Gruntuoti „Disboxdid 420 E.MI Primer". Prastova iki kito darbo ciklo turi būti ne trumpesnė kaip 12 val. ir ne ilgesnė  kaip 24 val.
Kietasis asfaltas
Kietąjį asfaltą gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer". Prastova iki kito darbo ciklo turi būti ne trumpesnė kaip 16 val. ir ne ilgesnė kaip 3 dienos.
Standūs seni sluoksniai
Nušlifuoti arba nuvalyti smėliasrove iki matiškumo ir gruntuoti "Disbon 481 EP-Uniprimer".
Tamprūs seni sluoksniai
Nuvalyti pagrindą ir iškart dengti.
Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
Neskiestą medžiagą dengti trumpaplaukiu voleliu gerai įsotinant. Atnaujinant nesugedusius sluoksnius, pakanka vieno sluoksnio.
Paviršių apipavidalinimas
Į šviežią baigiamąjį sluoksnį įbarstyti „Disboxid 948 Color-Chips" ir paviršių padengti galutine danga „Disbothan 446 PU-Klarschicht" lygiai arba sumažinant slidumą. (žr. tech. Informaciją Nr. 446).

Sąnaudos

Gruntavimas
Normaliai sugeriantys mineraliniai pagrindai
Disbothan 449 PU-Deckschicht
Disbocolor 499 Verdünner
apie 150–200 g/m2
apie 10–20 ml/m2
Šiurkštūs, stipriai porėti mineraliniai pagrindai
Disboxid 420 E.MI Primerapie 300 g/m2
Kietasis asfaltas, standūs seni sluoksniai
Disbon 481 EP-Uniprimerapie 150 g/m2
Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
Disbothan 449 PU-Deckschichtapie 400-500 g/m2 vienam darbo ciklui
Galutinė danga ant Disboroof 412 Dachschicht
Disbothan 449 PU-Deckschichtapie 400-500 g/m2
Tikslias sąnaudas sužinosite padengę bandomąjį sluoksnį.

Dengimo sąlygos

Gaminio, oro ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 5 0C ir ne aukštesnė kaip 300C. Nedengti lyjant, kai yra šalnų pavojus arba ant stipriai įkaitusių paviršių. Santykinis oro drėgnumas turi būti nuo 35% iki 80%. Pagrindo temperatūra visada turėtų būti 30 C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Prastovos tarp darbo ciklų, kai temperatūra 200C, turi būti ne trumpesnės kaip 6 val. Kai temperatūra aukštesnė, prastovų trukmė trumpesnė, o kai žemesnė - ilgesnė.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 200C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių mindyti galima po maždaug 6 valandų, po 3 dienų jis išlaiko mechaninę apkrovą, o po 7 dienų būna visiškai sukietėjęs. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol medžiaga kietėja (esant 20°C, apie 6 val.), padengtą paviršių reikia saugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sukibtis.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami skiedikliu „Disbocolor 499 Verdünner".

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
Degi. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda.
Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nesukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę.
Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojų nuorodų (žr. saugos duomenis). Skysta medžiaga gali dirginti odą ir kvėpavimo organus, įjautrinti ir sukelti alergines reakcijas. Dirbant ir baigus darbą, pasirūpinti gera ventiliacija, neįkvėpti garų. Negalima purkšti. Alergiški ir linkę sirgti kvėpavimo takų ligomis asmenys dengti šia medžiaga negali.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai.
Indai su likučiais atiduodami sutvarkyti į senų emalių surinkimo vietas.
 

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis:
šiame gaminyje (A/i kateg.): 500 g/l (2010).  
Šiame gaminyje yra iki 400 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

PU 20

Išsamesni duomenys

Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.
Naudojant medžiagą, reikia laikytis  „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų. 

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas