Disbon CEM 6211 K+H

Plastiku modifikuota, cementu surišta antikorozinė ir sukibtį gerinanti danga betono remontui.

Paskirtis

Antikorozinė danga gelžbetoniui ir sukibtį gerinantis šlamas tarp betono ir
„Disbon CEM 6212 2K-Grobmörtel" arba „Disbon CEM 6213 2K-Feinmörtel" skiedinių.

Savybės

  • Kartu ir antikorozinė, ir sukibtį gerinanti danga.
  • Lengvai paruošiama – tik reikia išmaišyti su vandeniu.
  • Labai geros dengimo savybės.
  • Tarp darbo ciklų pakanka trumpų pertraukų.
  • Galima dengti šlapius pagrindus.
  • Atspari šalčiams ir tirpstančiai druskai.
  • Puikiai sukimba su visomis betono rūšimis.
  • Atitinka EN 1504-7 reikalavimus: padidina antikorozinę apsaugą.

Patikrinta kartu su „CEM 6212 2K- Grobmörtel" ir „Disbon CEM 6213 2K-Feinmörtel" kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC ZTV-ING.

Pagrindinė medžiaga

Plastiku modifikuotas cemento skiedinys.

Pakuotė/ indų talpa

10 kg kibirai, 25 kg mašai

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėn. chromo kiekis nedidelis.

Piltinis tankis

apie 1,19 kg/m3

Sukimbamasis stiprumas

28 d > 3,0 N/mm2

Tinkami pagrindai

Gelžbetonis, normalusis, sunkusis ir lengvasis betonas.

Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Nuo gelžbetonio nuvalomos rūdys pagal DIN EN ISO 12944-4 (vietoj DIN 55 928, 4 dalis) arba ISO 8501-1 iki švarumo laipsnio Sa 2 ½. Nuo rūdžių nuvalytas gelžbetonis turi būti nedulkėtas ir neriebaluotas.
Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais.
Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų) ir nulyginamas taip, kad sukibtį gerinantis šlamas ir remonto skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60°. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant sukibtį gerinančiu šlamu, jis turi būti matiškai drėgnas.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3 minutes, kol šlamas pasidarys vienalytis ir tinkamas dengti.

Maišymo santykis

Sausas skiedinysVanduo
1masės dalis0,25 masės dalies
15 kg maišasapie 3,75 l vandens

Dengimo būdas

Kaip antikorozinė danga:

Pirmasis antikorozinės dangos sluoksnis dengiamas teptuku iškart nuvalius rūdis gerai įsotinant. Po maždaug 20 min. turi būti dengiamas antrasis sluoksnis. Gelžbetonis turi būti visiškai padengtas. Išdžiūvus antrajam sluoksniui, maždaug po 20 min. galima dengti sukibtį gerinantį sluoksnį.

Kaip sukibtį gerinantis šlamas:

Medžiaga į paruoštą pagrindą intensyviai įtrinama šepečiu, tolygiai, užpildant poras. Reprofiliavimo skiedinys dengiamas ant dar drėgno sluoksnio.

Jei, prieš dengiant remonto skiedinį, sukibtį gerinantis šlamas jau sukietėjęs, pvz., nutraukus darbą, tai jį reikia visiškai pašalinti ir padengti iš naujo.

Sluoksnio storis

Antikorozinis sluoksnis-ne plonesnis kaip 1 mm.

Sąnaudos

Antikorozinė danga:
Apie 150 g/m2 sausojo skiedinio vienam sluoksniui (Ø 16 mm).
Sukibtį gerinantis sluoksnis:
Apie 1,5-1,6 kg/m2 sausojo skiedinio, nelygu pagrindo rūšis.

Dengimo trukmė

Kai temperatūra 5°C, dengiama apie 360 min., kai 20°C, apie 180 min., kai 30°C, apie 90 min.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Turi būti ne žemesnė kaip 5° C ir ne aukštesnė kaip 35° C.

Įrankių plovimas

Panaudojus nuplauti vandeniu.

Ekspertizė

Pateikus prašymą, suteikiama reikalinga informacija.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai nuplauti  vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius, antveidį.  Nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir ardymo atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Leidžiamų šiame gaminyje (A/a kateg.), kiekis: 30 g/l (2010).
Šiame gaminyje yra mažiau kaip 1 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 1504-7
„Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 7 dalis.
 Apsauga nuo korozijos" nusako reikalavimus, keliamus plieno produktams apsaugoti.

Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.disbon.de

Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Faks. 8 5 2639283 El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija