caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Vandeniu skiedžiama skaidri dviejų komponentų epoksidinė derva mineraliniams grindų paviršiams gruntuoti ir impregnuoti. Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.

Paskirtis

Dėl mažo lakiųjų organinių junginių kiekio, nekenksmingumo ypatingai tinkami patalpoms, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai: poilsio kambariai, ligoninės, darželiai, vaikų dienos centrai, mokyklos ir t.t.
Bespalvis impregnavimas mineraliniams grindų paviršiams.
Gruntavimas prieš dengiant vandeniu skiedžiamas epoksidines grindų dangas.

Savybės

  • Difuziška vandens garams.
  • Tinkanti matiškai drėgniems cementiniams paviršiams. 
  • Atspari cheminėms medžiagoms.
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.
  • Patvirtinta Vokietijos statybos instituto.
Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus, taikomus statybinių produktų, naudojamų patalpoje, LOJ išsiskyrimo kontrolei. AgBB (Statybos produktų kenksmingumo sveikatai vertinimo komisija) naudoja vertinimo schemą, priimtą aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų dėl statybinių medžiagų naudojimo srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., viešosioms patalpoms.

Pagrindinė medžiaga

Vandeniu skiedžiama dviejų komponentų epoksidinė derva.

Pakuotė/indų talpa

5 kg, 10 kg plastikiniai indai.

Spalvos

Skaidri.

Veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams ir atmosferos veiksniams, spalva gali pasikeisti ir imti kreiduoti. Organinės dažomosios medžiagos (pvz. kavoje, raudoname vyne arba lapuose, o taip pat įvairūs chemikalai dezinfekavimo priemonės, rūgštys) gali pakeisti spalvą. Funkcinės savybės dėl to nenukenčia.

Blizgesio laipsnis

Blizgus.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtoje gamintojo pakuotėje gali būti laikomi 12 mėn. Esant žemesnei temperatūrai, prieš darbus medžiagą palaikyti 20o C temperatūroje.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 30 µm/100 g/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

apie 38.000

Tinkami pagrindai

Visi mineraliniai pagrindai (pvz. betonas, cementas, anhidritinės ir magnezito išlyginamosios dangos).
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be birių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sankibą mažinančių dalelių.
Patikrinti, ar cementinis, sintetine medžiaga pagerintas išlyginamasis mišinys gerai dengia, reikalui esant, padengti bandomąjį plotą. „Disbopox 443-Imprägnierung" naudojant kaip gruntą, prieš dengiant kitus sluoksnius, šie reikalavimai taikomi papildomai.
Pagrindo paviršiaus atsparumas plyšimui turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, atskiras mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Betono arba cementinės išlyginamosios dangos paviršiai turi būti išdžiūvę iki matiškumo, neturi būti jokios blizgios vandens plėvelės.
Pagrindai turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Anhidritinė išlyginamoji danga iki 1% masės.
Magnezito išlyginamoji danga 2-4% masės.
Ksilolito išlyginamoji danga 4-8% masės.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis (pvz., šratasvaidžio srove, freza arba šlifuojant) pagal keliamus reikalavimus.
Pagrinde išmuštos ir atšokusios vietos paviršutiniškai užpildomos „Disbocret® PCC skiediniu" arba „Disboxid EP-skiediniu".

Medžiagos paruošimas

Kietiklį supilkite į gruntą ir lėtu maišytuvu (maks. 400 aps./min.) intensyviai maišykite. Po to masė perpilama į maišymo indą. Jei reikia atskiesti, pilamas reikiamas kiekis vandens (5 proc. masės dalies) ir vėl kruopščiai permaišoma.

Maišymo santykis

Grunto masė: kietiklis = 4 : 1 masės dalis

Dengimo būdas

Priklausomai nuo naudojimo dengiama lakavimo šepečiu, trumpaplaukiu voleliu arba beoriu purkštuvu. Dirbant medžiagą kartas nuo karto pamaišyti.

Sluoksnių sandara

Mineraliniams pagrindams impregnuoti/ lakuoti medžiaga, priklausomai nuo jos gebos sugerti drėgmę ir norimo sluoksnio storio, skiedžiama 5% vandens.
Tinkami purkštuvai: beoris purkštuvas (purkštuko dydis 0,08 colių).

Drėgmę sugeriantiems, mineraliniams pagrindams gruntuoti, prieš tai padengus vandeniu atskiestais sluoksniais:
Medžiaga lakavimo šepečiu tolygiai ir intensyviai padengiama per vieną darbo ciklą.

Drėgmę sugeriančių, mineralinių pagrindų impregnavimas/lakavimas:
Priklausomai nuo norimo sluoksnio storio, medžiaga dengiama per vieną arba per du darbo ciklus. Pirmąjį sluoksnį denkite lakavimo šepečiu, antrąjį - trumpaplaukiu voleliu arba purkštuvu.

Sąnaudos

Ant drėgmę sugeriančių pagrindų reikia apie 200 g/m2 atskiestos arba neskiestos medžiagos vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo trukmė

Kai oro temperatūra 20ºC ir santykinis drėgnumas 60 %, dengiama 60 minučių. Esant aukštesnei temperatūrai dengimo trukmė sutrumpėja, žemesnei – pailgėja.
Nuoroda: Dengimo pabaiga akivaizdžiai matoma.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip 12°C ir ne aukštesnė kaip 30°C. Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra turėtų būti mažiausiai 3°C aukštesnė už tirpimo temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Kai oro temperatūra 20°C, pertrauka tarp darbo ciklų turi būti ne trumpesnė kaip 16 - 24 val., taip pat apdorojant ir pigmentinius sluoksnius. Kai pertrauka ilgesnė, paviršių reikia pašiurkštinti. Kai temperatūra aukštesnė, nurodytas laikas trumpesnis, o kai žemesnė – ilgesnis.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%, paviršių galima mindžioti po 1 dienos, mechaninę apkrovą išlaiko po 3 dienų, visiškai sukietėja po 7 dienų.
Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol medžiaga kietėja (apie 24val. esant oro temperatūrai 20°C), padengta medžiaga apsaugoma nuo drėgmės, nes antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sankiba.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai pabaigus darbą arba prieš ilgesnę pertrauką, iškart plaunami vandeniu arba šiltu muiluotu vandeniu.

Ekspertizė

  • 1-1242 Bendrasis statybos priežiūros leidimas naudoti gyvenamose patalpose Z-156.605-639, Vokietijos statybos technikos institutas Berlyne.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti profesionalams.
Pagrindinė masė: dirgina akis. Gali smarkiai pažeisti akis.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami mūvėkite specialias pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, antveidį. Patekus į akis, iškart kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, iškart nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir nesusigertų į žemę. Neįkvėpkite garų, aerozolio. Kai ventiliacija nepakankama, užsidėkite respiratorių.

Kietiklis: dirgina akis ir odą. Gali įjautrinti per odą. Nuodingas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neįkvėpkite garų, aerozolio. Saugokite, kad nepatektų ant odos. Patekus į akis, iškart kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, iškart nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir nesusigertų į žemę. Dirbdami mūvėkite specialias pirštines, užsidėkite apsauginius akinius, antveidį. Kai ventiliacija nepakankama, užsidėkite respiratorių. Naudojama tik gerai vėdinamose vietose. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikykitės saugos duomenų nuorodų.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti arba sukietėję medžiagos likučiai, kurie turi organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, sutvarkomi kaip dažų atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (A/j kateg.), kiekiai: 140 g/l (2010). Šiame gaminyje yra mažiau kaip 80 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

RE 2

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.
Dengiant reikia laikytis pastatų apsaugos medžiagų dengimo ir „Caparol" grindų valymo ir priežiūros nuorodų.

CE ženklinimas

Standartas EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

Administracinis pastatas Tukume

Latvijos universiteto biblioteka

Tondirabo ledo arena, Talinas, Estija