caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/21869/020354_Histolith_Emulsionsfarbe_10_L.png

HIstolith Emulsionsfarbe

Reversiniai vidaus dažai (kazeino-temperos tipo)

Paskirtis

„Histolith® Emulsionsfarbe” - tai ypatingai aukštos kokybės dažai, sukurti paminklosaugos objektų dažymui ir tapybai. 

Savybės

  • Reversiniai, nuplaunami vandeniu
  • Galima perdažyti daug kartų 
  • Mažo įtempio
  • Gelumbės matiškumo
  • Labai gerai praleidžia vandens garus sd W < 0,02 m
  • Labai pralaidūs anglies dioksidui
  • Be tirpiklių
  • Dėl ypatingos formulės, stabdo pelėsinių grybų augimą

Pagrindinė medžiaga

Reversinė emulsija - klijų/ PU/acetato pagrindu, į kurios sudėtį dar įeina mineraliniai pigmentai ir užpildai.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Spalvos

Balta.
Galima užsakyti gamyklinį spalvinimą daugeliu spalvų.
Spalvinami automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress”.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,4 g/cm3

Papildomi produktai

Dažyvių gaminimui tiekiamas specialus reversinis rišiklis „Histolith®Emulsion”.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be birių dalelių ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Naujas PI, PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:
Paliekamas 2 – 4 savaites stovėti. Prieš dažymą paviršius padengiamas „Histolith®Fluat” ir nuplaunamas.
Senas, nedažytas PI, PII ir PIII skiedinio grupių tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai:
Paviršius gerai nuvalomas. Silpnai besilaikantys sluoksniai pašalinami. Byrantis tinko paviršiai  sutvirtinami „Histolith®Specialgrundierung”.
Seni, apkrovą išlaikantys, matiniai dispersinių dažų sluoksniai:
Paviršius gerai nuvalomas. Gruntuojama „Histolith®Emulsionsfarbe”, atskiedus iki 10% vandens.
Blizgūs senų dažų sluoksniai  pašiaušiami šlifuojant ir nugruntuojami „Histolith Weißgrund″.
Gipsinis PIV skiedinio grupių tinkas ir tinkinis gipsas:
Minkštas gipsinis tinkas sutvirtinamas gruntu „Histolith®Specialgrundierung”. Blizgus gipsinis tinkas nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, gruntuojamas „Histolith®Specialgrundierung”.
Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunami iki tvirto pagrindo. Gruntuojama „Histolith®Specialgrundierung”.
Pelėsių apnašomis aptekę paviršiai:
Pelėsių apnašos nuplaunamos. Išdžiūvus, paviršiai dengiami  „Histolith®Algenentferner″ ir paliekami išdžiūti. 
Daugiau konsultacijų apie įvairių paviršių dengimą gali suteikti "Caparol" konsultantai. Būtina laikytis galiojančių teisės aktų (pvz. Biocidinių produktų ir pavojingų medžiagų direktyvos).

Dengimo būdas

Dažoma šepečiu trumpais mostais. Puošybinės technikos gali būti atliekamos kempine, audiniu ar pan.

Sluoksnių sandara

Gruntinis sluoksnis:
Gruntuojama atskiedus iki 10% vandens. Nuplaunamuosius, kreidinančius ir/ arba stipriai įgeriančius pagrindus prieš dengimą sutvirtinti gruntu „Histolith®Specialgrundierung”.
Baigiamasis sluoksnis:
„Histolith®Emulsionsfarbe", atskiedus iki 5% vandens.
Dažyvės sluoksnis:
Paruošiamas „Histolith®Emulsionsfarbe” atskiedus „Histolith®Emulsion". Skiedimo santykis nustatomas padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – apie 150 ml/m2. Ant šiurkščių – atitinkamai daugiau.
Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia dengimo temperatūra:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant +20° C oro temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui, paviršius išdžiūsta ir jį vėl galima dengti po maždaug 4 – 6 val.
Esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai po darbo iš karto nuplaunami vandeniu.

Nuorodos

Kad neatsirastų sandūrų, reikia dažyti "šlapias į šlapią" metodu, vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Patekus ant odos: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir  įmanoma tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis.  Sudėtyje yra cinko oksido, taip pat 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES nustatytas ribinis leistinas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis tokiam produktui (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Išsamesni duomenys

žiūrėti saugos duomenų lapuose.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į "Caparol" konsultantus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Katlakalno bažnyčia

Latvijos nacionalinis dailės muziejus