Dupa-Haftgrund

Aukštos kokybės, sukibtį gerinantys, pagrindą sutvirtinantys gruntavimo dažai išorės paviršiams

Paskirtis

Sukibtį gerinantys, pagrindą sutvirtinantys balti gruntavimo dažai, skirti kreidinantiems, tačiau apkrovą išlaikantiems senų dažų sluoksniams, taip pat nubeicuotiems paviršiams, kaip pagrindas prieš dengiant viršutiniu „Duparol” sluoksniu. Skirti išorės darbams.
Galima naudoti ir kitas galutines dangas, tik prieš tai reikia patikrinti produktų tarpusavio suderinamumą.
Netinka dengti ant polistireno putplasčio plokščių ir šiltinimo sistemose, kuriose naudojamos polistireno plokštės. 

Savybės

Be tirpiklių, gerina sukibtį, sutvirtina kreidinančius, bet apkrovą išlaikančius senus dažų sluoksnius.

Pagrindinė medžiaga

Polimerizuota derva

Pakuotė/indų talpa

10 l

Spalvos

Balta
„Dupa-Haftgrund” gruntiniai dažai nuspalvinami gamykloje.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Papildomi produktai

  • Duparol
  • Duparol-W

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir pakankamai sukietėję. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Įvairių pagrindų tinkamumas ir jų paruošimas išdėstytas mūsų techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų apdorojimas”, prašome laikytis ten pateiktų nurodymų.

Dengimo būdas

Dengiama tirpikliams atspariais teptukais arba voleliais.

Skiedimas

Skiesti tik „Dupa-grund” gruntu.

Sluoksnių sandara

Dengiant stipriai įgeriančius pagrindus, skiesti iki 20 % gruntu „Dupa-grund”. Tankius, neįgeriančius pagrindus skiesti iki 10 %.

Sąnaudos

180 – 220 ml/m dengiant lygius paviršius, priklausomai nuo pagrindo savybių. Dengiant šiurkščius paviršius, sąnaudos atitinkamai didesnės. 

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant:
jei pagrindas sausas ir neapšalęs, galima dengti ir esant minusinei temperatūrai.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima  apdoroti po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas aukštesnis, džiūvimo trukmė ilgėja.

Įrankiai

Siekiant išlaikyti optimalų grunto poveikį, jį dengti reikia tik su tirpikliams atspariais teptukais arba voleliais.

Įrankių plovimas

Darbo įrankius plauti nitroskiedikliu.

Nuorodos

„Dupa-Haftgrund” nesuderinami su kitomis medžiagomis, taip pat ir su „Duparol ir „Duparol-W”, todėl produkto negalima maišyti.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Labai degūs garai ir skystis. Stipriai pažeidžia akis. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigulį. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo karščio, liepsnos, atviros ugnies šaltinių ir karštų paviršių. Nerūkyti. Naudoti apsaugos priemones nuo elektrostatinių krūvių. Neįkvėpti dulkių, dūmų, garų, aerozolio. Suagoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų ar lako atliekos, sausi – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Leistinas LOJ kiekis tokiam produktui (kat. A/h) - 750  g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 750 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP05

Išsamesni duomenys

Išsamesnė informacija - saugos duomenų lapuose.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konstultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas