caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/237227/064792_Capatox_LT.png

Capatox

Biocidinis tirpalas  dumblių ir grybų pažeistiems paviršiams nuplauti

Paskirtis

Vandeninis mikrobiocidinis tirpalas, skirtas dumbliams bei pelėsiams nuplauti ir dezinfekuoti nuo išorinių, vidinių paviršių, prieš dengiant kitu sluoksniu. „Capatox" yra paruoštas dengimui.
Produkto tipas: Dezinfekantai PT 2 (pagal reglamentą 528/2012/EU, Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo).

Pakuotė/indų talpa

1 l, 5 l, 10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,02 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Dengimo būdas

Pelėsiai nuo vidinių paviršių pašalinami drėgnai juos nuvalant. Valant būtina atsižvelgti į įstatyminius, teisinius reikalvimus (pvz. Biocidinių ir pavojingų medžiagų įstatymas ). 
Pelėsius ir dumblius nuo išorinių paviršių pašalinti vandens srove, atsižvelgiant į įstatyminius potvarkius.
Esamus augalus ir žiedadulkes nuvalyti mechaniškai arba ugnimi.
Nuvalytus paviršius nuplauti su „Capatox", ir palikti išdžiūti.

Sąnaudos

Priklausomai nuo pagrindo įgerties ir šiurkštumo apie 50-150 ml/m2.
„Capatox" nėra skiedžiamas.

Įrankiai

„Capatox" yra tepamas.
Įrankiai, baigus darbus, plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sukelia odos dirginimą. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Sukelia ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines/ apsauginius darbo drabužius/ akių, veido apsaugas. PATEKUS ANT ODOS nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: atsargiai keletą minučių plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda, kreiptis į gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Tik profesionaliam naudojimui. Atliekant šlifavimo darbus, naudoti P2 dulkių filtrus. Dengti teptuku arba voleliu. Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojant, susipažinti su ženklinimu ant etiketės ir informacija apie produktą.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su gaminio likučiais pašalinami laikantis vietinių, regioninių, valstybinių ir tarptautinių atliekų šalinimo reikalavimų.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nenustatytas  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis. Produkte yra iki 1 g/l LOJ.

Giscode

GD30

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Vanduo, priedai, alkildimetilbenzilamonio chloridas.
Biocidinės veikliosios medžiagos benzil16-C8-18-alkildimetil, chloridai 16 (CAS-Nr. 68424-85-1).

Duomenys dėl ekologijos

Norint išvengti nutekamųjų vandenų, švarūs ir „Capatox" padengti paviršiai pagal apdorojimo nuorodas nebenuplaunami. Jei valant pastato išorę vis dėlto susikauptų nutekamųjų vandenų su „Capatox", tai juos nutekamuoju kanalu reiktų nukreipti į biologinio valymo įrenginius, nes skalbimo ir valymo priemonėse esantis anijoninis tenzidas katijoninį tenzidą padaro nebeaktyvų ir biologiškai nukenksmina.
„Capatox" negalima nutekinti į paviršinius vandens telkinius (ir į lietaus vandens kanalus), nes biologiškai aktyvi medžiaga kenkia šaltakraujams gyvūnams (žuvims).
Atliekant pastatų išorės darbus ir norint išsaugoti šalia esančius augalus bei krūmus, reikia juos apdengti. Augalai pakenkiami tik tiesiogiai juos apipurškus. Jei tirpalas susigėrė į žemę, biologiškai aktyvi medžiaga dėl tenzido savybių lieka paviršiniame žemės sluoksnyje, pasidaro nebeaktyvi ir biologiškai nukenksminta. Nėra jokio pagrindo nerimauti, kad žemei ir gruntiniams vandenims bus padaryta ilgalaikė žala.

Duomenys dėl sveikatos saugos priemonių

„Capatox" - speciali valymo priemonė vidiniams ir išoriniams paviršiams. Jos sudėtyje yra katijoninio tenzido, vadinamojo alkildimetilbenzilamonio chlorido.
Biologiškai aktyvioji medžiaga naudojama kaip katijoninis muilas net maisto produktų pramonėje: pieninių, alaus daryklų, mėsos perdirbimo įmonių, taip pat ligoninių, šiltnamių ir mažų baseinų įvairiems paviršiams dezinfekuoti.
Kosmetikos srityje biologiškai aktyvioji medžiaga naudojama dezodorantams ir kosmetiniams gaminiams konservuoti. Farmakologijoje konservuojami akių lašai ir injekcijų preparatai. Odai dezinfekuoti ši medžiaga kaip sudėtinė dalis įeina į odos žaizdų valiklius, rankų dezinfekavimo priemones ir t.t. Kaip rankų plovimo priemonė ji naudojama ligoninėse arba jos dedama į medvilninius vyniojamus rankšluosčius.
Tai, kad „Capatox" sudėtyje esanti biologiškai aktyvioji medžiaga plačiai pritaikoma maisto pramonės įmonėse, medicinoje ir higienos tikslams, įrodo, jog naudojant pagal paskirtį ir teisingai,  
„Capatox" nėra žalingas sveikatai ir gali būti naudojamas pastatų vidiniams ir išoriniams paviršiams tvarkyti.

Išsamesni duomenys

Žiūrėkite saugos duomenų lapus.
Reg.-Nr. BAuA: N-70549

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt