caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/133627/044690_Disbon_415_10kg.png

Disbon 415 EP-Mörtel

Pigmentuotas dviejų komponentų  skiedinys epoksidinių dervų pagrindu, sluoksnio storis 0,5 - 30 mm

Paskirtis

Daliniam pažeistų betoninių ir išlyginamosios dangos grindų pataisymui.
Nelygių paviršių išlyginimui, tinka ir šiurkštiems, porėtiems pagrindams.
Išraitų suformavimui.
Siūlių šonų apdorojimui.
Profilių dalių apdorojimui.

Savybės

  • Atsparus chemikalams
  • Lengvai dengiamas
  • Stabilus
  • Atsparus mechaninei apkrovai
  • Dengiamas be papildomo klojinio

Pagrindinė medžiaga

2 komponentų epoksidinės dervos skiedinys, pagal Deutsche Bauchemie (Vokietijos statybų chemija).

Pakuotė/indų talpa

10 kg metalinės pakuotės.
Kietiklis yra pakuotėje prie pagrindinės masės.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai. Nepraimtose gamintojo pakuotėse gali būti laikoma 1 metus. Jei gaminys buvo laikomas žemoje temperatūroje, prieš dengiant, jį reikia palaikyt kambario temperatūrojei (20°C).

Tankis

apie 1,8 g/cm3

Gniuždomasis stiprumas

apie 70 N/mm2

Lenkiamojo tempimo stipris

apie 30 N/mm2

Sukimbamasis stiprumas

> 1,5 N/mm2 betono pažeidimas

Tinkami pagrindai

Visi mineraliniai pagrindai.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų arba kitų birių dalelių.
Pagrindo paviršiaus tempiamasis stiprumas vidutiniškai turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias pavienis dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindų drėgmė turi būti:
Betonas ir cementinė išlyginamoji danga iki 4 % masės.
Anhidritinė išlyginamoji danga iki 0,5 % masės.
Magnezitinė išlyginamoji danga 2– 4 % masės.
Ksilolitinė išlyginamoji danga 4– 8 % masės.
Reikia užtikrinti, kad nustatytos drėgmės ribos nebūtų peržengtos. Dengiant  anhidritines ir magnezitines išlyginamąsias dangas, būtina užsandarinti nuo žemės.

Pagrindo paruošimas

Specialiomis priemonėmis, pvz., smėliasrove arba frezomis, pagrindas paruošiamas taip, kad atitiktų pagrindui keliamus reikalavimus.

Medžiagos paruošimas

Į pagrindinę masę įpilamas kietiklis, ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 100 aps./min.) intensyviai išmaišoma. Perpilama į kitą indą ir dar kartą kruopščiai išmaišoma.

Maišymo santykis

Pagrindinė masė: kietiklis= 95,3 : 4,7 masės dalies

Dengimo būdas

Priklausomai nuo poreikio, dengiama mentele arba spec. mentele grindjuostėms formuoti.

Sluoksnių sandara

Paruoštą pagrindą nugruntuoti užpildant poras, pvz., „Dis­boxid 462 EP-Siegel Neu". Išsamiau, žr. techninę informaciją Nr. 462.
Paruoštą „Disboxid 415 EP-Mörtel" skiedinį dengti ant šviežiai nugruntuoto arba su „Disbon 943 Einstreuquar" kvarciniu smėliu nubarstyto paviršiaus ir sutankinti mente.
Nelygu, kokio grublėtumo paviršiaus norima, glaistą galima išlyginti arba užtrinti plastikine trintuve. Gilias išdaužas užpildyti sluoksnis po sluoksnio.

Sąnaudos

Glaistas
Disbon 415 EP-Mörtelapie 1,8 kg/mm/m2
Išraitos, 5 cm spindulys
Disbon 415 EP-Mörtelapie 1 kg/m

Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį  plotą.

Dengimo trukmė

esant 20 °C temperatūrai ir 60 % santykiniam oro drėgnumu, paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmė - apie 30 min.
Aukštesnė temperatūra sutrumpina tinkamumo dengti trukmę, žemesnė - prailgina.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10° C ir ne aukštesnė kaip 30° C.Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti 3°C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Esant 20 °C temperatūrai, nuglaistytus paviršius galima vėl dengti po maždaug 14 val. Kai temperatūra aukštesnė, prastovų trukmė - trumpesnė, o kai žemesnė - ilgesnė.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%,  po 3 dienų  išlaiko mechaninę apkrovą, o po 7 dienų danga būna visiškai išdžiūvusi. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol medžiaga kietėja (esant 20°C apie 24 val.), ją reikia apsaugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pažaidų ir sumažėti sukibtis.

Įrankių plovimas

Pabaigus darbą arba nutraukus jį ilgesniam laikui, įrankius iš karto išplauti skiedikliu „Disboxid 419 Verdünner”.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas tik profesionalams.
Pagrindinė masė: sukelia odos dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai dirgina akis. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti nurodytas asmenines apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS, nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
PATEKUS Į AKIS, keletą minučių gerai praplauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. 

Kietiklis: kenksminga prarijus. Stipriai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alergines odos reakcijas. Kenkminga įkvėpus. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Ilgą laiką pakartotinai praryjant, sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. Neįkvėpti dulkių, garų. Saugotis, kad  nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti nurodytas asmenines apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS, nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
PATEKUS Į AKIS, keletą minučių gerai praplauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. 

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Tiek skystus, tiek sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip dažų, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekas. Nesukietėję likučiai priskiriami prie specialiųjų atliekų.

Giscode

RE 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus. Dengiant medžiagą, reikia laikytis „Disbon Bautenschutz” dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

14

DIS-415-012964
EN 13813:2002
Sintetinės dervos išlyginamasis sluoksnis, danga vidaus darbams
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija į gaisrąEfl
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimasSR
Vandens garų pralaidumasNPD
Atsparumas dilimui≤ AR1
Sukimbamasis stipris≥ B1,5
Atsparumas smūgiams≥ IR4
EN 13813
Standartas EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos savybės ir reikalavimai” nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos skiedinius.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant pakuotės.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija