caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/166222/051384_Capatect_kd_buntsteinputz_25kg_SI.png

Capatect KD Buntsteinputz

Sintetine derva surištas natūralių spalvotųjų akmenukų (mozaikinis) dekoratyvinis tinkas. Patvari, dekoratyvi danga

Paskirtis

Dekoratyvinis  mozaikinis tinkas, naudojamas fasadų cokolinei zonai, vestibiulių kolonoms, langų ir durų angokraščiams, taip pat ir vidaus apdailos darbams.

Savybės

 • Atsparus įbrėžimams ir smūgiams
 • Neblunka
 • Atsparus atmosferos veiksniams
 • Atsparus liūtims
 • Labai elastingas
 • Pralaidus vandens garams ir CO2
 • Mažai teplus

Pakuotė/indų talpa

Kibirai 25 kg

Spalvos

824442 - Granito juoda
824440 - Kalnų ruda
824443 - Islandijos žalia
824444 - Kavos ruda
824445 - Klinkerio raudona
824446 - Marmuro ruda
824447 - Akmens pilka
824448 - Bazalto pilka
824449 - Šiferio pilka
824451 - Dolomito ruda
824452 - Ramiojo vandenyno mėlyna

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Originaliose, nepraimtose pakuotėse galioja apie 12 mėn.

Techniniai duomenys

 • Tankis: 1,70 g/cm3  
 • Vandens pralaidumas  w ÖN EN 1062-3: ≤ 0,25 [kg/(m2/h0,5)] W2 vidutinis
 • Vandens garų difuzijos koeficientas μ ENISO 7783: apie 290 
 • Šilumos laidumas λ10, dry EN 1745: 1,00 W/(m.K) vidutinė vertė (P=50 %)
 • Reakcija į ugnį  ÖN EN 13501-1: Euroklasse B-s1, d0

Čia nurodytos orientacinės vertės. Skirtingose partijose dėl gamyboje naudojamų natūralių žaliavų galimi šių verčių nedideli nuokrypiai, tai neturi įtakos produkto naudojimui.

Rišiklis

Grynasis akrilatas

Tinkami pagrindai

Žr. paskirtis. Cokolio zonoje Capatect KD-Buntsteinputz  galima dengti tik ant  cementinio tinko arba ant armavimo sluoksnio Capatect fasadų šiltinimo sistemose.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Naujai padengtą apatinį tinką reikia palikti džiūti bent 3-4 sav. Capatect fasadų šiltinimo sistemose tinką dengti, kai armavimo sluoksnis yra susirišęs ir pilnai išdžiūvęs. 

Gruntavimas:
Prieš dengiant Capatect KD-Buntsteinputz tinko sluoksnį, būtinai reikia padengti gruntinį sluoksnį.  Gruntiniam sluoksniui naudojami Capatect Putzgrund 610 gruntiniai dažai, tonuoti galutiniam tinkui artimu atspalviu. Gruntą geriausia dengti voleliu. Tinką dengti ant pilnai išdžiūvusio gruntinio sluoksnio.

Medžiagos paruošimas

Prieš naudojimą, tinką gerai išmaišyti!
Capatect KD-Buntsteinputz yra paruoštas dengti. Esant šiltam orui, konsistenciją galima pareguliuoti įpilant šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

Capatect KD-Buntsteinputz tinką nerūdijančio plieno mentele padengti per visą paviršių,  tuomet  nubraukti iki grūdelio storio sluoksnio. Paviršių nedelsiant tolygiai išlyginti nerūdijančio plieno glaistykle. Dengti šlapias į šlapią metodu, užgriebiant dar už drėgno ploto. Kad neatsirastų matomų sandūrų žymių, reikia pasirūpinti, kad dirbtų pakankamas kiekis darbuotojų. Visą plotą reikia tinkuoti per vieną  nepertraukiamą darbo ciklą. Greta esantiems paviršiams naudoti tos pačios partijos produktus, jei produktai yra iš skirtingų gamybos partijų, prieš dengiant, visą reikiamą tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje. 

Laikytis Capatect fasadų šiltinimo sistemų įrengimo instrukcijų. 

Sluoksnių sandara

Gruntuoti Capatect Putzgrund 610 gruntu, tonuotu panašiu galutinei dangai atspalviu. Po maždaug 12 val. džiūvimo  galima dengti  dekoratyvinį tinką Capatect KD-Buntsteinputz.

Sąnaudos

Apie 5,5 kg/m2

Sąnaudos priklauso nuo pagrindo savybių ir dengimo metodo. Pateikiamos sąnaudos yra orientacinės. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Negalima dengti, kai aplinkos, pagrindo ar medžiagos temperatūra žemesnė kaip +5°C, taip pat svilinant saulei, lyjant (jei nėra apsaugos priemonių), tvyrant rūkui arba kai temperatūra žemesnė už rasos tašką. Šios sąlygos turi būti išpildytos mažiausiai dvi paras padengus tinką.  Naujai padengtą dekoratyvinį tinką apsaugoti nuo nakties šalnų!

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, Capatect KD-Buntsteinputz tinko paviršius išdžiūsta per 24 val. Tinko sluoksnis visiškai išdžiūna ir išlaiko apkrovą po 2-3 d.

Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta daug lėčiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius ir prietaisus iš karto po darbo nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Atkreipiame dėmesį, kad dėl  įgerties savybių, pagrindo rūšies bei faktūros, taip pat dėl atskirų sluoksnių, aplinkos įtakos, apšvietimo sąlygų ir naudojamos žaliavos skirtumų, tinko spalva gali šiek tiek skirtis, taip pat gali atsirasti kapiliarinių įtrūkių. Capatect KD-Buntsteinputz fein tinkuotame paviršiuje dėl dengimo būdo ir grūdelių sudėties gali atsirasti debesėlių dėmėtumas. Dėl šių priežasčių atsiradę atspalvio nuokrypiai nėra laikomi pagrindu pretenzijoms ar reklamacijoms. Dengiant ir džiūstant fasadus reikia apdengti pastoliniu tinkleliu ir taip apsaugoti nuo lietaus, stipraus vėjo, tiesioginių saulės spindulių. Capatect KD-Buntsteinputz tinkas nėra tinkamas dengti horizontalius paviršius, taip pat paviršius, kuriuos veikia vandens apkrova. Dengiant tinką, aplinkinius paviršius reikia apsaugoti nuo tiškalų, ypatingai stiklo, kreramikinius, natūralaus akmens, metalo paviršius, klinkerį. Užtiškus reikia nedelsiant nuplauti vandeniu, nelaukti, kol sudžius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Ypatingi nurodymai (žr.  etiketės ženklinimą). Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  Medžiagos likučius/ pakuotės atliekas sutvarkyti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų nuostatų.
Sudėtyje yra 2-metil-2H-isotiazol-3-ono, mišinys iš: 5-chlor-2- metil-2H-isotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-isotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Šios medžiagos atliekas išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas, netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Nešvarias pakuotes sutvarkyti kaip produkto atliekas.

Atliekų kodas: 57 303 (pagal ÖNORM S 2100).

EWC/ EAK 08 01 12

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:
WGK 2, kenksminga vandens ekosistemoms

Žr. saugos duomenų lapą www.capatect.at

Tik profesionaliam naudojimui!

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156 Vilnius
el.paštas: info@daw.lt

Gyvenamasis daugiabutis, Tartu, Estija

Gyvenamasis namas, Meriväljal, Estija

REM PRO biurų pastatas

Latvijos universitetas, Matematikos ir…