caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/237562/064907_Capasol_Konzentrat_LT.png

Capasol Konzentrat

Grunto koncentratas, skaidrus, skiedžiamas vandeniu, skirtas vidaus ir išorės darbams

Paskirtis

Gruntavimo priemonė, skirta akytų, tvirtų, stipriai ar netolygiai įgeriančių pagrindų įgerties suvienodinimui.

Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, mūrui, akytajam betonui, akmenims, gipso (gipskartono) plokštėms, taip pat betono, lengvojo betono pagrindams, skiediniu ar glaistu padengtiems paviršiams).
Dengti šlapias į šlapią metodu, užgriebiant už drėgno ploto, pilnai įsotinant. 
Tankūs, lygūs paviršiai, atsižvelgiant į pagrindo gebą įgerti, gruntuojami Caparol Dupa-Putzfestiger arba Caparol Haftgrund EG.

Savybės

  • Labai koncentruotas, galima skiesti 4-5 dalimis vandens
  • Ypač ekonomiškas
  • Gerai sutvirtinantis pagrindą
  • Giliai įsiskverbiantis

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė sintetinių medžiagų dispersija

Pakuotė/indų talpa

10 l

Spalvos

Skaidrus

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Tankis

apie 1,0 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipti dėmesį į VOB C dalies, DIN 18363, 3-čią pastraipą. 

Pagrindo paruošimas

Išsami informacija apie skirtingų pagrindų paruošimą pateikta techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai. Atitinkamo pagrindo paruošimas".

Dengimo būdas

Įtrinti teptuku arba šepečiu, gausiai, gerai įsotinant. Taip efektyviai sutvirtinamas pagrindas.
Volelis ir aukšto slėgio purškimo aparatai nėra taip gerai tinkami. Galima dengti beoriais purškimo prietaisais.

Skiedimas

Skiedžiamas vandeniu

Sluoksnių sandara

Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, CapaSol Konzentrat skiedžiamas 3-4 dalimis vandens.
Gruntuojant labai stipriai įgeriančius paviršius, CapaSol Konzentrat  skiedžiamas 4-5 dalimis vandens. Jei reikia, pagrindas pilnai įsotinamas dengiant šlapias į šlapią būdu. Dažniausiai pakanka vieno grunto sluoksnio. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementiniu „Disbocret” mišiniu ir glaistu padengtus paviršius, cemento ar anhidritinę išlyginamąją dangas, CapaSol Konzentrat skiedžiamas 2 dalimis vandens.
Nugruntavus ant paviršiaus neturėtų susidaryti blizgios plėvelės.

Sąnaudos

Priklausomai nuo paviršiaus įgerties ir kitų  savybių, 50-200 ml/m2. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti
ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
Esant žemesnei temperatūrai, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Įrankiai

Teptukas, šepetys: gausiai, gerai įsotinant įtrinti. Taip efektyviai sutvirtinamas pagrindas. 
Volelis ir aukšto slėgio purškimo aparatai nėra taip gerai tinkami. 
Galima dengti beoriais purškimo prietaisais.
Beoris purškimas:
Purškimo kampas: 60o
Purkštukas: 0,029‘‘
Purškimo slėgis: 50 bar

Baigus darbus, įrankius iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos

CapaSol Konzentrat  gruntas nėra tinkamas dengti horizontalius, vandens apkrovos veikiamus paviršius.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Dėvėti apsaugines pirštines, akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. 
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, mišinio iš 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako atliekos, sausi – kaip statybos, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokio tipo produktams - 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW20

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservantai

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Daugpilio universitetas, Latvija

Stalgenės vidurinė mokykla

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija

Skrundos dvaras, Latvija

Latvijos universiteto biblioteka