caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/218723/062042_Tiefgrund_TB.png

Tiefgrund TB

Tirpiklinis specialusis išorės ir vidaus gruntas

Paskirtis

Specialusis, išdžiūvęs bespalvis gruntas išorės ir vidaus paviršiams. Specialiai gipsiniams paviršiams. Seniems, biriems tinkų paviršiams, nuplautiems arba mechaniškai nuvalytiems senų dažų sluoksniams, makulatūros arba klijų likučių užterštiems pagrindams gruntuoti ir sutvirtinti.
Netinka išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms su polistireno izoliacija ir tinkams, į kurių sudėtį įeina polistireno.
Nenaudoti patalpose, kuriose sandėliuojami arba gaminami maisto produktai.

Savybės

Sutvirtina pagrindą, gerai įsiskverbia, difuziškas ir sugeriantis, atsparus šarmams, išdžiūvęs bespalvis.

Pagrindinė medžiaga

Akrilinė derva, ištirpinta vaitspirite.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 5 l, 10 l ir 25 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 0,8 g/cm³

Nuorodos

Paskirtis remiantis technine informacija Nr. 606:
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363. 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Skiedimas

Prireikus, skiesti tik vaitspiritu.

Sluoksnių sandara

Paprastai dengiama neatskiedus. Sudūlėjusius, akytus tinkus dengti du kartus, pirmajam sluoksniui dar neišdžiūvus. Silpnai sugeriančius  pagrindus dengti atskiedus iki 20% vaitspirito. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

Sąnaudos

Nelygu pagrindo geba sugerti ir skiedimo laipsnis, sunaudojama
150 – 300 ml/m2.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti,  padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Jei pagrindas sausas ir neapledėjęs, galima dengti ir esant šalčiams.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dengti ne anksčiau kaip po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.

Įrankiai

„Tiefgrund TB" galima dengti teptuku, voleliu gerai įtrinant. Purkšti specialiais beoriais purkštuvais. Nenaudoti slėginių purkštuvų.
 
Purškimas beoriu purkštuvu
Purškimo kampas: 60°
Purkštukas: 0,029״
Purškimo slėgis: 50 -60 bar

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vaitspiritu arba teptukų valikliu. 

Nuorodos

Nenaudoti tose srityse, kurioms keliami dideli higienos normos reikalavimai, jei negalima skirti pakankamai laiko išdžiūti. „Tiefgrund TB" naudojant patalpose, atsiranda būdingas tirpiklio kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Kai keliami dideli higienos normos reikalavimai, naudoti „AmphiSilan-Putzfestiger" (žr. techninę informaciją Nr. 670), kuris yra be aromatinių junginių ir silpno kvapo.
„Tiefgrund TB" nemaišyti su kitais produktais.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui. Degūs skysčiai ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo ugnies, karštų paviršių. Nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose arba lauke. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų liekanas, sukietėjusius, kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h): 750 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 730 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF03

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, alifatiniai junginiai, aromatiniai junginiai, glikolio eteris.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Latvijos universiteto biblioteka, Ryga

Stalgenės dvaras

Pastatas Rygoje, Klusā g. 11, Latvija

Art Nouveau pastatas Rygoje, Lāčplēša g.…

Michailo Čechovo Rygos rusų teatras,…

Skrundos dvaras, Latvija

Sarkandaugavos kultūros centras…

Meitenės traukinių stotis

Tiltas su grafikos elementais

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos…

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų…